Visa allt om IT Gården i Landskrona AB
Visa allt om IT Gården i Landskrona AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 84 883 197 017 174 476 127 992 101 904 84 380 74 101 58 520 46 834 40 772
Övrig omsättning 8 5 9 - 123 219 147 128 134 645
Rörelseresultat (EBIT) 549 7 743 5 312 4 489 2 751 6 994 5 803 4 296 4 495 3 257
Resultat efter finansnetto 531 8 205 5 146 4 124 3 469 6 194 5 867 4 317 4 751 4 291
Årets resultat 1 524 6 393 4 118 3 470 2 306 1 868 2 403 2 088 2 718 2 708
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 757 38 516 42 344 38 277 39 234 37 084 24 308 8 681 6 898 2 320
Omsättningstillgångar 38 135 52 363 42 687 29 962 21 190 15 025 17 217 18 292 15 809 10 309
Tillgångar 72 892 90 879 85 032 68 239 60 424 52 109 41 525 26 973 22 706 12 630
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 653 14 128 8 936 6 318 5 347 4 742 5 174 3 771 4 933 2 798
Obeskattade reserver 10 426 11 926 11 821 12 047 12 455 11 712 8 204 5 617 4 228 1 938
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 500 10 160 13 040 10 420 12 240 13 780 6 413 0 0 0
Kortfristiga skulder 45 313 54 665 51 236 39 454 30 381 21 875 21 734 17 585 13 545 7 893
Skulder och eget kapital 72 892 90 879 85 032 68 239 60 424 52 109 41 525 26 973 22 706 12 630
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD 0 1 304 1 566 1 693 0 - 1 105 1 006 1 049 1 658
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 16 821 36 242 34 002 27 142 21 485 15 251 11 512 9 889 8 082 7 471
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 790 16 176 15 517 12 500 8 925 5 943 4 307 3 830 3 402 3 520
Utdelning till aktieägare 0 3 000 1 200 1 500 1 000 1 700 1 500 0 750 750
Omsättning 84 891 197 022 174 485 127 992 102 027 84 599 74 248 58 648 46 968 41 417
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 86 84 80 70 49 37 31 27 23 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 987 2 345 2 181 1 828 2 080 2 281 2 390 2 167 2 036 1 773
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 304 655 668 634 703 623 608 584 595 621
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 709 18 777 14 500 12 631 9 619 11 358 7 405 5 262 5 163 3 345
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 12,92% 36,32% 25,60% 20,77% 13,87% 26,63% 24,95% 14,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,86% 9,23% 6,46% 6,78% 6,79% 13,15% 14,68% 16,05% 20,93% 33,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,74% 4,26% 3,15% 3,61% 4,03% 8,12% 8,22% 7,40% 10,15% 10,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,99% 54,49% 55,22% 57,99% 58,53% 53,96% 46,41% 48,33% 52,99% 52,07%
Rörelsekapital/omsättning -8,46% -1,17% -4,90% -7,42% -9,02% -8,12% -6,10% 1,21% 4,83% 5,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,52% 25,78% 21,35% 23,03% 24,04% 25,66% 27,02% 29,33% 35,13% 33,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,37% 95,29% 80,81% 75,17% 68,82% 66,27% 75,66% 102,01% 113,94% 125,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...