Visa allt om Arboritec Aktiebolag
Visa allt om Arboritec Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 18 341 19 250 23 157 21 028 17 915 22 565 23 062 20 904 23 478 20 394
Övrig omsättning 4 608 7 609 803 2 921 2 456 286 168 154 241 5
Rörelseresultat (EBIT) 5 092 -11 552 -89 2 413 4 762 3 068 4 138 2 939 4 956 1 946
Resultat efter finansnetto 5 070 -11 587 154 2 363 4 730 3 154 4 191 2 956 4 945 1 852
Årets resultat 4 843 -9 084 75 214 2 685 2 320 2 176 1 565 3 355 2 427
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 969 7 361 8 553 12 230 - 17 229 10 339 8 888 6 635 4 412
Omsättningstillgångar 15 453 15 576 27 467 24 945 14 248 8 192 10 268 9 074 10 463 7 671
Tillgångar 23 423 22 936 36 020 37 174 28 190 25 421 20 607 17 962 17 098 12 083
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 590 11 747 21 948 21 873 20 223 17 538 15 218 13 042 11 477 8 121
Obeskattade reserver 70 148 3 351 3 321 3 231 2 159 2 178 1 141 444 439
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 972 6 644 6 565 7 850 0 0 0 0 607 415
Kortfristiga skulder 3 791 4 397 4 156 4 131 4 737 5 724 3 211 3 779 4 569 3 107
Skulder och eget kapital 23 423 22 936 36 020 37 174 28 190 25 421 20 607 17 962 17 098 12 083
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 136 460 414 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 041 2 367 4 649 3 868 2 157 1 593 2 107 2 370 2 473 2 037
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 741 841 1 619 1 346 771 631 683 1 088 1 017 918
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 949 26 859 23 960 23 949 20 371 22 851 23 230 21 058 23 719 20 399
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 12 16 12 12 12 12 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 057 3 208 1 930 1 314 1 493 1 880 1 922 1 742 1 957 1 854
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 466 543 528 344 253 165 202 331 328 299
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 287 -11 350 440 2 757 5 231 3 669 4 774 3 608 5 611 2 426
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,72% -16,87% 10,12% 17,38% -20,61% -2,16% 10,32% -10,96% 15,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,74% -50,34% 0,56% 7,22% 16,89% 12,41% 20,37% 16,54% 29,10% 16,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,76% -59,97% 0,86% 12,76% 26,58% 13,99% 18,20% 14,21% 21,19% 9,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,31% 43,93% 63,97% 57,80% 58,82% 50,38% 54,61% 54,06% 52,56% 44,45%
Rörelsekapital/omsättning 63,58% 58,07% 100,67% 98,98% 53,09% 10,94% 30,60% 25,33% 25,10% 22,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,06% 51,72% 68,19% 65,42% 80,19% 75,25% 81,64% 77,18% 68,99% 69,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 175,78% 167,93% 476,97% 404,84% 110,03% 18,66% 142,73% 102,14% 134,25% 154,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...