Visa allt om AB Stefan Öberg Projektledning
Visa allt om AB Stefan Öberg Projektledning

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 198 1 266 1 104 1 243 1 567 1 701 2 182 1 674 2 065 2 376
Övrig omsättning - - 26 55 - - 98 - - 78
Rörelseresultat (EBIT) 725 585 204 239 -5 76 345 51 184 336
Resultat efter finansnetto 723 615 209 240 -3 86 345 46 188 340
Årets resultat 417 418 240 202 52 65 172 37 143 225
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 96 136 144 124 86 68 76 86 86 76
Omsättningstillgångar 1 399 1 076 844 985 983 1 224 1 497 1 394 1 696 1 497
Tillgångar 1 495 1 212 989 1 108 1 069 1 292 1 573 1 479 1 783 1 573
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 030 918 750 710 608 656 719 746 910 767
Obeskattade reserver 340 160 87 195 238 333 356 268 294 322
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 125 134 152 203 223 303 498 465 579 484
Skulder och eget kapital 1 495 1 212 989 1 108 1 069 1 292 1 573 1 479 1 783 1 573
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 416 444 0 772 698 658 669 762
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 129 272 15 0 768 0 150 3 47 75
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 29 85 195 195 301 317 473 419 507 537
Utdelning till aktieägare 300 305 250 200 100 100 127 200 200 0
Omsättning 1 198 1 266 1 130 1 298 1 567 1 701 2 280 1 674 2 065 2 454
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 - 0 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 599 1 266 - - 784 851 1 091 837 1 033 1 188
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 94 386 - - 564 588 715 574 665 735
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 735 593 213 251 2 84 355 63 194 344
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,37% 14,67% -11,18% -20,68% -7,88% -22,04% 30,35% -18,93% -13,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 48,49% 50,74% 21,13% 21,75% -0,19% 6,66% 22,06% 3,85% 10,54% 21,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 60,52% 48,58% 18,93% 19,39% -0,13% 5,06% 15,90% 3,41% 9,10% 14,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,25% 97,39% 99,28% 98,95% 99,55% 100,00% 98,53% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 106,34% 74,41% 62,68% 62,91% 48,50% 54,14% 45,78% 55,50% 54,09% 42,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,64% 86,04% 82,70% 77,05% 73,28% 69,77% 62,39% 63,49% 62,91% 63,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 119,20% 802,99% 555,26% 485,22% 440,81% 403,96% 300,60% 299,78% 292,92% 309,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...