Visa allt om ABCEMA Press o Svets Aktiebolag
Visa allt om ABCEMA Press o Svets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 943 5 756 5 055 5 045 5 651 5 640 4 578 5 397 7 092 7 333
Övrig omsättning - - 20 - - 247 - 15 - -
Rörelseresultat (EBIT) 322 272 429 165 445 637 197 -315 230 405
Resultat efter finansnetto 273 207 360 87 361 541 111 -403 151 330
Årets resultat 189 235 203 55 173 464 42 -23 87 189
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 550 1 305 1 427 1 560 1 712 1 712 1 855 2 001 1 998 2 109
Omsättningstillgångar 1 590 1 538 1 513 1 135 1 481 2 067 1 542 1 176 2 110 2 212
Tillgångar 4 139 2 843 2 940 2 696 3 193 3 779 3 398 3 177 4 108 4 321
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 540 485 451 398 542 1 219 815 773 996 1 110
Obeskattade reserver 113 113 234 144 147 42 51 0 381 363
Avsättningar (tkr) 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 208 1 303 1 397 1 399 1 490 1 400 1 347 1 488 1 444 1 544
Kortfristiga skulder 977 943 859 755 1 013 1 117 1 186 916 1 287 1 305
Skulder och eget kapital 4 139 2 843 2 940 2 696 3 193 3 779 3 398 3 177 4 108 4 321
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 574 557 720 740 681
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 255 1 249 1 020 955 855 388 415 457 668 728
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 621 604 507 562 427 457 443 582 749 870
Utdelning till aktieägare 300 200 200 150 200 850 60 0 200 200
Omsättning 5 943 5 756 5 075 5 045 5 651 5 887 4 578 5 412 7 092 7 333
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 189 1 151 1 264 1 261 1 413 1 410 1 145 1 349 1 418 1 467
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 385 377 392 387 331 363 355 430 420 447
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 444 394 563 317 580 781 342 -181 354 529
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,25% 13,87% 0,20% -10,72% 0,20% 23,20% -15,18% -23,90% -3,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,78% 9,57% 14,59% 6,12% 13,97% 16,86% 5,80% -9,76% 5,87% 9,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,42% 4,73% 8,49% 3,27% 7,89% 11,29% 4,30% -5,74% 3,40% 5,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,76% 50,92% 53,79% 49,95% 45,92% 48,49% 51,97% 41,78% 46,86% 47,22%
Rörelsekapital/omsättning 10,31% 10,34% 12,94% 7,53% 8,28% 16,84% 7,78% 4,82% 11,60% 12,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,34% 20,16% 21,55% 18,70% 20,37% 33,08% 25,09% 24,33% 30,92% 31,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,90% 109,97% 103,26% 96,29% 98,22% 134,74% 88,87% 92,14% 116,55% 125,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...