Visa allt om Edifix AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 4 293 6 447 6 071 4 228 3 225 4 263 3 709 5 780 7 177 7 435
Övrig omsättning 0 128 47 0 0 18 1 5 0 1
Rörelseresultat (EBIT) 96 1 037 19 274 -355 465 -267 797 655 904
Resultat efter finansnetto 1 303 1 100 1 139 351 -116 706 -223 960 697 772
Årets resultat 1 448 941 1 258 473 119 664 1 679 378 366
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 944 2 642 2 268 4 002 4 080 2 538 2 194 1 922 1 972 1 804
Omsättningstillgångar 2 703 4 943 5 414 2 415 2 063 3 753 3 275 4 880 4 880 4 155
Tillgångar 8 648 7 585 7 682 6 417 6 144 6 291 5 470 6 802 6 852 5 959
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 772 6 324 6 082 4 825 4 352 4 233 3 569 4 169 3 490 3 112
Obeskattade reserver 0 376 497 693 953 1 215 1 326 1 561 1 493 1 330
Avsättningar (tkr) 96 125 103 75 76 78 95 130 146 164
Långfristiga skulder 0 0 0 0 64 159 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 779 760 1 000 825 700 607 480 943 1 722 1 353
Skulder och eget kapital 8 648 7 585 7 682 6 417 6 144 6 291 5 470 6 802 6 852 5 959
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 - 419
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 380
Löner till övriga anställda - - - - 838 682 556 709 1 483 1 050
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 411 341 349 389 620 575
Utdelning till aktieägare 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 293 6 575 6 118 4 228 3 225 4 281 3 710 5 785 7 177 7 436
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 2 2 2 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 073 1 612 1 518 1 409 1 613 2 132 1 855 1 445 1 794 1 859
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 540 486 472 520 671 562 443 293 556 534
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 256 1 173 195 444 -209 550 -196 895 781 1 029
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,41% 6,19% 43,59% 31,10% -24,35% 14,94% -35,83% -19,46% -3,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,07% 14,52% 14,96% 5,53% -1,33% 11,29% -4,06% 14,14% 11,41% 15,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 30,35% 17,08% 18,93% 8,40% -2,54% 16,65% -5,99% 16,64% 10,90% 12,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,17% 58,55% 46,29% 63,98% 61,46% 57,96% 42,76% 52,63% 54,40% 56,38%
Rörelsekapital/omsättning 44,82% 64,88% 72,71% 37,61% 42,26% 73,80% 75,36% 68,11% 44,00% 37,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,87% 87,24% 84,22% 83,61% 82,93% 82,35% 84,16% 78,20% 66,99% 68,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 346,98% 650,39% 541,40% 292,73% 294,71% 618,29% 682,29% 517,50% 283,39% 307,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...