Visa allt om Cityhallen i Örebro AB
Visa allt om Cityhallen i Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 139 557 139 937 139 991 142 358 136 411 131 687 124 111 117 101 115 885 113 208
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 549 3 339 5 711 6 677 4 951 5 394 -1 527 4 327 3 482 5 111
Resultat efter finansnetto 4 547 3 334 5 717 6 689 4 963 5 410 -1 543 4 385 3 533 5 221
Årets resultat 14 1 026 4 646 3 584 2 2 849 75 2 317 1 878 3 893
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 521 3 610 4 481 5 991 6 494 8 217 9 956 1 677 2 205 2 291
Omsättningstillgångar 9 370 9 635 13 408 13 114 7 593 8 302 7 696 11 958 19 799 22 444
Tillgångar 11 891 13 245 17 888 19 105 14 087 16 519 17 652 13 635 22 003 24 735
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 160 1 146 4 828 3 782 197 2 995 646 3 071 9 754 13 876
Obeskattade reserver 0 2 340 2 839 5 302 3 503 3 835 2 286 2 792 1 656 779
Avsättningar (tkr) 745 699 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 985 9 060 10 221 10 021 10 387 9 688 14 719 7 772 10 593 10 079
Skulder och eget kapital 11 891 13 245 17 888 19 105 14 087 16 519 17 652 13 635 22 003 24 735
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 720 720 720 748 686
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 13 184 12 931 12 436 12 109 11 503 10 299 9 579 9 115 8 725 8 124
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 4 888 4 831 3 756 3 934 3 800 3 467 3 365 3 393 3 512 3 501
Utdelning till aktieägare 1 040 0 4 708 3 600 0 2 800 500 2 500 9 000 6 000
Omsättning 139 557 139 937 139 991 142 358 136 411 131 687 124 111 117 101 115 885 113 208
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 42 40 40 38 40 41 39 36 29 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 323 3 498 3 500 3 746 3 410 3 212 3 182 3 253 3 996 3 904
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 430 444 405 422 383 353 350 367 448 425
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 167 5 099 7 703 8 539 7 004 7 458 157 4 892 4 132 5 972
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,27% -0,04% -1,66% 4,36% 3,59% 6,10% 5,99% 1,05% 2,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,29% 25,21% 31,97% 35,01% 35,32% 32,80% -8,61% 32,31% 16,51% 21,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,26% 2,39% 4,09% 4,70% 3,65% 4,11% -1,22% 3,76% 3,14% 4,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,95% 18,78% 19,82% 19,68% 19,06% 19,31% 16,09% 18,33% 17,74% 17,95%
Rörelsekapital/omsättning -0,44% 0,41% 2,28% 2,17% -2,05% -1,05% -5,66% 3,57% 7,94% 10,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,76% 22,43% 39,37% 40,25% 19,73% 35,24% 13,20% 37,27% 49,75% 58,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,33% 72,36% 102,84% 101,64% 44,32% 51,88% 32,94% 119,49% 164,85% 197,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...