Visa allt om Reklambyrån XXVI Produktion AB
Visa allt om Reklambyrån XXVI Produktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 140 895 5 166 5 187 5 321 7 463 6 756 5 463
Övrig omsättning 446 - 731 846 371 360 486 18 - 18
Rörelseresultat (EBIT) 404 -49 235 -440 -2 804 -319 394 465 86 181
Resultat efter finansnetto 413 -103 212 -423 -2 866 -376 335 419 63 157
Årets resultat 413 -103 212 -423 -2 866 -376 112 419 63 157
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 33 59 107 164 218 190
Omsättningstillgångar 884 963 849 145 930 3 586 3 151 2 694 1 610 915
Tillgångar 884 963 849 145 964 3 645 3 258 2 859 1 828 1 106
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -2 287 -2 700 -2 597 -2 809 -2 386 480 856 744 324 261
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 126 459 482 290 76
Kortfristiga skulder 3 172 3 663 3 446 2 954 3 350 3 039 1 943 1 633 1 213 768
Skulder och eget kapital 884 963 849 145 964 3 645 3 258 2 859 1 828 1 106
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 595 415 715 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 440 1 557 1 513 1 235 1 837 1 399 385
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 327 580 708 404 594 436 109
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 446 0 871 1 741 5 537 5 547 5 807 7 481 6 756 5 481
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 5 5 5 4 6 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 140 179 1 033 1 037 1 330 1 244 1 689 2 732
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 236 495 566 352 412 465 250
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 404 -49 235 -440 -2 778 -271 451 544 161 255
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -84,36% -82,68% -0,40% -2,52% -28,70% 10,46% 23,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 27,68% -291,72% -290,87% -8,75% 12,09% 16,26% 4,76% 16,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 167,86% -47,26% -54,28% -6,15% 7,40% 6,23% 1,29% 3,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 99,29% 52,51% 55,01% 66,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - -1 855,00% -313,85% -46,84% 10,55% 22,70% 14,22% 5,88% 2,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -258,71% -280,37% -305,89% -1 937,24% -247,51% 13,17% 26,27% 26,02% 17,72% 23,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 27,87% 26,29% 24,64% 4,91% 27,76% 118,00% 162,17% 164,97% 132,73% 119,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...