Visa allt om Jönköpings Jordhantering AB
Visa allt om Jönköpings Jordhantering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 0 15 509 986 772 1 850 1 764 1 472 1 306 2 189
Övrig omsättning 308 294 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 306 -61 -337 -201 -537 175 285 35 -167 84
Resultat efter finansnetto 299 -70 -351 -183 -490 207 308 39 -158 109
Årets resultat 299 -70 -351 -183 -215 167 6 28 10 28
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 101 328 349 337 428 528 632 734 798
Omsättningstillgångar 516 476 179 406 777 1 486 951 967 506 1 359
Tillgångar 516 577 507 755 1 114 1 914 1 480 1 599 1 240 2 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 407 109 -123 229 412 927 760 754 726 987
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 275 300 0 0 173
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 109 469 628 526 702 712 420 845 515 998
Skulder och eget kapital 516 577 507 755 1 114 1 914 1 480 1 599 1 240 2 157
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 120 0 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 50 120 120 120 120 0 120 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 34 56 62 62 61 59 67 73
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 300 0 0 0 270
Omsättning 308 309 509 986 772 1 850 1 764 1 472 1 306 2 189
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 509 986 772 1 850 1 764 1 472 1 306 2 189
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 92 184 180 182 181 179 187 493
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 306 -40 -316 -183 -446 276 388 138 -68 176
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -97,05% -48,38% 27,72% -58,27% 4,88% 19,84% 12,71% -40,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 10,75% -44,18% -8,48% -33,84% 16,46% 27,70% 8,26% -8,31% 7,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 413,33% -44,01% -6,49% -48,83% 17,03% 23,24% 8,97% -7,89% 7,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - -360,00% 1,57% 83,57% 15,80% 45,35% 60,03% 50,82% 39,28% 42,67%
Rörelsekapital/omsättning - 46,67% -88,21% -12,17% 9,72% 41,84% 30,10% 8,29% -0,69% 16,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,88% 18,89% -24,26% 30,33% 36,98% 59,02% 65,95% 47,15% 58,55% 51,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 473,39% 101,49% 27,23% 75,48% 109,26% 206,88% 222,62% 113,02% 95,34% 134,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...