Visa allt om VVS CENTRUM Skandinavien AB
Visa allt om VVS CENTRUM Skandinavien AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 334 852 320 058 293 538 301 704 288 487 274 033 271 146 227 564 229 099 227 535
Övrig omsättning 924 1 109 2 049 1 307 1 686 1 381 811 900 1 202 -
Rörelseresultat (EBIT) 33 895 32 859 31 627 31 004 26 141 24 690 21 437 15 341 13 389 -455
Resultat efter finansnetto 33 880 32 846 31 851 31 433 26 636 25 061 21 538 15 427 13 724 -413
Årets resultat 14 609 9 796 8 638 24 462 19 788 17 332 16 762 11 815 11 530 635
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 110 4 946 5 014 2 718 2 721 3 538 4 054 4 724 7 278 9 417
Omsättningstillgångar 158 318 144 244 121 960 125 224 110 670 104 911 97 591 76 904 67 203 64 116
Tillgångar 162 428 149 189 126 974 127 942 113 391 108 449 101 644 81 627 74 481 73 532
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 67 743 53 134 43 338 34 700 34 418 29 370 23 831 22 915 22 892 16 618
Obeskattade reserver 1 803 2 126 2 069 1 592 1 801 2 235 1 439 2 543 2 935 5 432
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 100 224 339 482
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 92 882 93 929 81 567 91 650 77 172 76 844 76 276 55 946 48 315 51 000
Skulder och eget kapital 162 428 149 189 126 974 127 942 113 391 108 449 101 644 81 627 74 481 73 532
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 038 1 048 1 365 1 325 1 307 1 190 1 180 1 161 1 318 2 405
Varav tantiem till styrelse & VD 107 107 223 216 210 255 235 241 221 -
Löner till övriga anställda 15 972 16 307 13 812 14 727 13 999 13 720 12 818 11 971 11 034 16 905
Varav resultatlön till övriga anställda 576 516 604 1 172 1 150 1 122 1 339 868 614 -
Sociala kostnader 8 104 7 511 6 822 6 622 6 488 6 067 5 772 5 460 6 014 8 667
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 335 776 321 167 295 587 303 011 290 173 275 414 271 957 228 464 230 301 227 535
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 38 34 35 32 32 31 30 31 55
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 787 8 423 8 633 8 620 9 015 8 564 8 747 7 585 7 390 4 137
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 584 654 647 648 681 656 638 620 592 509
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 35 206 34 009 32 413 31 814 27 090 25 730 22 629 16 955 15 858 1 793
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,62% 9,03% -2,71% 4,58% 5,27% 1,06% 19,15% -0,67% 0,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,87% 22,03% 25,09% 24,58% 23,50% 23,11% 21,20% 18,92% 18,44% -0,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,12% 10,27% 10,85% 10,42% 9,24% 9,15% 7,95% 6,79% 5,99% -0,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,19% 24,07% 23,39% 22,96% 21,68% 21,93% 20,65% 21,42% 20,58% 20,73%
Rörelsekapital/omsättning 19,54% 15,72% 13,76% 11,13% 11,61% 10,24% 7,86% 9,21% 8,24% 5,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,57% 36,73% 35,40% 28,09% 31,52% 28,60% 24,49% 30,37% 33,57% 27,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,85% 132,63% 127,48% 122,09% 126,35% 118,57% 110,30% 116,14% 111,64% 100,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...