Visa allt om Bagarstugan Konsult Aktiebolag
Visa allt om Bagarstugan Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 115 178 0 176 240 240 1 005 529 1 080 2 355
Övrig omsättning - - - - - - - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 68 -137 47 70 36 420 210 199 407
Resultat efter finansnetto -13 75 65 166 -67 255 398 259 233 363
Årets resultat 45 86 169 210 -78 146 214 134 200 280
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 727 811 827 1 341 1 232 1 756 3 623 2 169 2 908 2 761
Omsättningstillgångar 328 275 176 112 82 676 254 1 263 458 987
Tillgångar 1 055 1 086 1 003 1 454 1 313 2 432 3 877 3 432 3 367 3 748
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 663 618 532 362 152 1 230 1 774 1 560 1 426 1 226
Obeskattade reserver 155 236 274 378 462 457 395 306 241 297
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 144 128 90 505 544 354 1 272 1 339 1 198 1 025
Kortfristiga skulder 93 104 107 208 155 390 436 227 502 1 200
Skulder och eget kapital 1 055 1 086 1 003 1 454 1 313 2 432 3 877 3 432 3 367 3 748
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 94 74 888
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 300
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 30 15 276
Utdelning till aktieägare 250 0 0 0 0 1 000 690 0 0 0
Omsättning 115 178 0 176 240 240 1 005 531 1 080 2 355
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 115 178 - 176 - - - 529 540 1 178
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 41 12 9 5 - - - 301 108 635
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 79 -135 53 70 41 426 218 211 423
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,39% - -100,00% -26,67% 0,00% -76,12% 89,98% -51,02% -54,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,46% 7,92% - 13,82% 11,12% 10,49% 11,25% 9,97% 9,56% 12,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,61% 48,31% - 114,20% 60,83% 106,25% 43,38% 64,65% 29,81% 19,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 98,61% 92,44% 58,80% 86,28%
Rörelsekapital/omsättning 204,35% 96,07% - -54,55% -30,42% 119,17% -18,11% 195,84% -4,07% -9,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,30% 73,86% 74,35% 44,06% 37,51% 64,42% 53,27% 51,87% 47,51% 38,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 352,69% 264,42% 164,49% 53,85% 52,90% 173,33% 58,26% 446,70% 91,24% 82,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...