Visa allt om G13 IT-utveckling i Stockholm AB
Visa allt om G13 IT-utveckling i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 450 22 415 52 991 60 242 56 985 53 969 44 497 48 670 31 293
Övrig omsättning - 25 1 488 253 5 4 3 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 17 -9 341 6 -112 938 2 841 363 -1 610 193
Resultat efter finansnetto -3 15 -9 339 126 22 960 3 015 450 -1 569 261
Årets resultat -3 15 -9 339 126 22 960 3 015 450 -1 569 261
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 511 511 511 1 171 1 013 1 318 1 786 2 053 2 718 1 682
Omsättningstillgångar 1 022 994 1 373 13 719 20 990 16 796 14 058 11 591 12 840 11 548
Tillgångar 1 533 1 505 1 884 14 890 22 004 18 114 15 844 13 643 15 557 13 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 119 123 107 8 547 8 421 8 924 7 963 4 948 4 497 6 066
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 54 99 120 120
Kortfristiga skulder 1 414 1 383 1 777 6 344 13 583 9 191 7 827 8 597 10 939 7 044
Skulder och eget kapital 1 533 1 505 1 884 14 890 22 004 18 114 15 844 13 643 15 557 13 230
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 1 017 1 448 1 434 1 343 1 071 857 932
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 15 140 26 598 31 517 29 415 24 401 22 371 21 925 14 887
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 6 256 10 312 11 945 11 453 9 728 8 693 8 512 5 543
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 525 0 0 0 0
Omsättning 0 475 23 903 53 244 60 247 56 989 53 972 44 501 48 670 31 293
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 38 62 70 70 58 51 51 35
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 590 855 861 814 931 872 954 894
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 592 637 685 636 658 648 689 643
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 17 -8 942 446 318 1 510 3 619 1 110 -834 684
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -97,99% -57,70% -12,04% 5,72% 5,59% 21,29% -8,57% 55,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 1,13% -490,23% 0,90% 0,17% 5,32% 19,50% 3,51% -9,64% 2,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 3,78% -41,20% 0,25% 0,06% 1,69% 5,72% 1,08% -3,08% 0,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 0,22% 84,61% 90,71% 93,15% 93,65% 90,40% 89,44% 84,12% 91,26%
Rörelsekapital/omsättning - -86,44% -1,80% 13,92% 12,30% 13,35% 11,55% 6,73% 3,91% 14,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,76% 8,17% 5,68% 57,40% 38,27% 49,27% 50,26% 36,27% 28,91% 45,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,28% 71,87% 77,27% 216,25% 154,53% 182,74% 179,61% 134,83% 117,38% 163,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...