Visa allt om Frans Törnqvist Aktiebolag
Visa allt om Frans Törnqvist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 8 3 1 393 6 554 7 880 8 159 8 674 10 409 12 439
Övrig omsättning 2 - - 34 15 54 6 3 19 47
Rörelseresultat (EBIT) -4 -6 -30 69 -282 122 -100 -348 387 171
Resultat efter finansnetto -5 -4 -30 68 -322 73 -132 -367 364 141
Årets resultat -5 -4 -30 68 -322 73 -132 5 200 76
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 150 0 0 0 1 3 24 47 71
Omsättningstillgångar 165 30 187 687 1 845 2 705 2 135 2 435 2 581 2 644
Tillgångar 165 180 187 687 1 845 2 706 2 138 2 458 2 627 2 715
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 139 144 674 606 928 854 987 982 822
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 377 294
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 323 682 305 677 311 591
Kortfristiga skulder 30 41 43 13 916 1 096 978 796 957 1 008
Skulder och eget kapital 165 180 187 687 1 845 2 706 2 138 2 458 2 627 2 715
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 - 660 660 641 648
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 1 194 1 164 502 609 731 715
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 496 492 472 478 545 523
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 0 0 0 0 0 40
Omsättning 2 8 3 1 427 6 569 7 934 8 165 8 677 10 428 12 486
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 1 4 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 393 1 639 1 970 2 040 2 169 2 082 2 488
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 426 417 410 439 386 380
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 -6 -30 69 -281 124 -79 -325 412 200
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% 166,67% -99,78% -78,75% -16,83% -3,42% -5,94% -16,67% -16,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -3,33% -16,04% 10,04% -15,07% 4,66% -4,44% -13,75% 14,77% 6,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -75,00% -1 000,00% 4,95% -4,24% 1,60% -1,16% -3,90% 3,73% 1,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 14,43% 30,13% 29,57% 29,15% 27,69% 30,78% 23,80%
Rörelsekapital/omsättning - -137,50% 4 800,00% 48,38% 14,17% 20,42% 14,18% 18,90% 15,60% 13,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,82% 77,22% 77,01% 98,11% 32,85% 34,29% 39,94% 40,15% 47,71% 38,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 550,00% 73,17% 434,88% 5 284,62% 89,85% 136,04% 86,81% 143,59% 105,12% 117,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...