Visa allt om FIMA Bygg & Plattsättning AB
Visa allt om FIMA Bygg & Plattsättning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08 2005-08
Nettoomsättning 80 769 78 584 57 993 63 465 56 719 35 394 42 907 26 265 25 119 27 477
Övrig omsättning 378 76 38 25 - 75 245 372 169 15
Rörelseresultat (EBIT) -554 -3 260 441 3 248 3 317 2 517 393 1 239 1 079 2 325
Resultat efter finansnetto -958 -3 426 473 3 156 3 248 6 687 -371 813 1 004 2 312
Årets resultat -958 -2 444 250 1 702 2 318 5 991 -338 683 474 1 834
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08 2005-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 889 3 137 703 752 1 575 1 499 3 833 8 416 7 558 490
Omsättningstillgångar 15 480 12 763 13 201 13 487 15 067 11 025 10 750 3 338 3 696 6 492
Tillgångar 18 369 15 900 13 904 14 239 16 642 12 524 14 583 11 753 11 254 6 981
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 574 3 018 4 268 3 565 6 134 383 1 321 638 2 264
Obeskattade reserver 0 0 982 868 45 34 0 46 331 44
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 145 2 630 0 0 900 900 854 6 709 5 494 126
Kortfristiga skulder 16 124 12 696 9 904 9 103 12 131 5 455 13 345 3 676 4 791 4 546
Skulder och eget kapital 18 369 15 900 13 904 14 239 16 642 12 524 14 583 11 753 11 254 6 981
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
2006-08
2005-08
Löner till styrelse & VD - - - - 1 980 1 384 2 560 1 505 1 795 1 940
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 690 -
Löner till övriga anställda 11 342 12 634 13 765 14 518 9 988 7 875 10 041 6 363 6 034 5 224
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 615 5 174 5 529 5 431 4 395 3 532 5 083 3 237 3 104 2 977
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 500 1 000 3 750 0 840 0 2 100
Omsättning 81 147 78 660 58 031 63 490 56 719 35 469 43 152 26 637 25 288 27 492
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 28 36 46 38 31 38 27 28 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 991 2 807 1 611 1 380 1 493 1 142 1 129 973 897 1 018
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 605 652 553 450 450 427 482 427 404 386
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -179 -3 074 607 3 378 3 414 2 613 577 1 450 1 274 2 458
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,78% 35,51% -8,62% 11,89% 60,25% -17,51% 63,36% 4,56% -8,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,86% -20,14% 4,17% 23,32% 20,14% 54,97% 4,09% 10,56% 9,63% 33,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,65% -4,08% 1,00% 5,23% 5,91% 19,45% 1,39% 4,72% 4,32% 8,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,24% 22,47% 40,98% 43,44% 41,90% 51,96% 51,91% 59,72% 58,37% 54,02%
Rörelsekapital/omsättning -0,80% 0,09% 5,69% 6,91% 5,18% 15,74% -6,05% -1,29% -4,36% 7,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,54% 3,61% 26,91% 34,47% 21,62% 49,18% 2,63% 11,52% 7,79% 32,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,01% 93,13% 133,29% 148,16% 124,20% 202,11% 80,55% 90,81% 77,14% 142,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...