Visa allt om Lena & Eiras Livs i Almunge AB
Visa allt om Lena & Eiras Livs i Almunge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 791 3 839 3 786 2 752 2 353 2 449 2 524 2 672 2 540 2 387
Övrig omsättning 47 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -44 124 170 -114 47 -137 -87 111 105 124
Resultat efter finansnetto -23 124 169 -110 55 -114 -91 101 99 125
Årets resultat 1 73 165 -110 55 -114 -22 54 20 51
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 477 457 414 397 394 389 379 313 254 182
Omsättningstillgångar 917 1 002 991 773 875 859 993 1 093 980 813
Tillgångar 1 394 1 458 1 406 1 169 1 270 1 247 1 372 1 405 1 235 995
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 147 251 228 64 174 119 267 290 236 216
Obeskattade reserver 0 30 0 0 0 0 0 83 83 40
Avsättningar (tkr) 373 353 311 293 291 285 275 209 151 78
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 874 825 867 813 806 843 829 824 765 661
Skulder och eget kapital 1 394 1 458 1 406 1 169 1 270 1 247 1 372 1 405 1 235 995
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 722 753 713 643
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 908 1 915 1 858 1 703 1 603 1 678 1 079 1 054 952 878
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 646 579 552 566 525 600 593 615 634 574
Utdelning till aktieägare 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 838 3 839 3 786 2 752 2 353 2 449 2 524 2 672 2 540 2 387
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 7 8 8 8 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 474 480 473 393 294 306 316 382 363 341
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 324 314 304 327 269 287 312 348 332 302
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -44 124 170 -114 47 -137 -87 111 105 124
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,25% 1,40% 37,57% 16,96% -3,92% -2,97% -5,54% 5,20% 6,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,65% 8,57% 12,16% -9,50% 4,33% -9,14% -5,69% 8,19% 8,58% 12,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,61% 3,26% 4,52% -4,03% 2,34% -4,65% -3,09% 4,30% 4,17% 5,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,13% 4,61% 3,28% -1,45% 2,93% 0,65% 6,50% 10,07% 8,46% 6,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,55% 18,82% 16,22% 5,47% 13,70% 9,54% 19,46% 24,89% 23,95% 24,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,92% 121,45% 114,30% 95,08% 108,56% 101,90% 119,78% 132,65% 128,10% 123,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...