Visa allt om Möbelhuset O. Rönnblom AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 69 054 60 635 55 317 50 549 49 620 41 361 41 142 34 531 27 912 24 381
Övrig omsättning 786 699 599 182 392 71 13 13 64 130
Rörelseresultat (EBIT) 9 596 6 543 3 952 3 636 2 157 860 2 980 1 533 1 194 637
Resultat efter finansnetto 9 393 6 317 3 714 3 437 1 943 674 2 806 2 090 1 472 1 136
Årets resultat 5 905 5 451 1 864 2 591 9 488 2 363 1 855 1 241 589
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 408 11 236 12 097 12 386 11 038 8 832 8 485 6 619 8 890 8 528
Omsättningstillgångar 21 128 20 245 13 149 13 279 9 754 11 494 11 668 11 973 8 714 8 830
Tillgångar 32 536 31 481 25 247 25 666 20 792 20 326 20 153 18 592 17 605 17 359
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 271 9 367 3 916 4 552 1 961 1 952 3 065 7 981 6 626 5 885
Obeskattade reserver 2 218 315 1 258 0 0 0 0 270 420 440
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 522 9 840 12 444 12 995 11 995 10 635 10 635 4 225 5 522 5 985
Kortfristiga skulder 13 525 11 959 7 630 8 118 6 835 7 740 6 454 6 117 5 037 5 049
Skulder och eget kapital 32 536 31 481 25 247 25 666 20 792 20 326 20 153 18 592 17 605 17 359
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 512 4 630 3 869 3 172
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 657 1 393 1 231 1 070
Utdelning till aktieägare 6 600 8 000 0 2 500 0 0 1 600 7 279 500 500
Omsättning 69 840 61 334 55 916 50 731 50 012 41 432 41 155 34 544 27 976 24 511
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 17 17 17 18 15 13 15 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 836 3 567 3 254 2 973 2 757 2 757 3 165 2 302 2 326 2 216
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 601 570 533 536 491 526 470 415 433 405
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 562 7 526 4 867 4 482 2 889 1 367 3 397 1 943 1 548 1 167
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,88% 9,61% 9,43% 1,87% 19,97% 0,53% 19,15% 23,71% 14,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,49% 20,78% 15,65% 14,17% 10,37% 4,23% 14,79% 12,11% 9,71% 7,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,90% 10,79% 7,14% 7,19% 4,35% 2,08% 7,24% 6,52% 6,13% 5,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,90% 39,63% 39,14% 39,72% 37,03% 38,23% 40,06% 40,50% 40,46% 40,31%
Rörelsekapital/omsättning 11,01% 13,67% 9,98% 10,21% 5,88% 9,08% 12,67% 16,96% 13,17% 15,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,66% 30,53% 19,40% 17,74% 9,43% 9,60% 15,21% 44,06% 39,50% 35,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,88% 105,24% 76,70% 70,82% 39,03% 47,02% 70,98% 88,72% 57,85% 63,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!