Visa allt om Rörkåren Aktiebolag
Visa allt om Rörkåren Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 4 319 4 430 6 622 5 434 5 910 5 543 5 544 5 208 3 904 3 313
Övrig omsättning 196 110 12 394 238 261 303 113 88 -
Rörelseresultat (EBIT) 58 -301 297 -399 914 754 204 638 400 -719
Resultat efter finansnetto 60 -300 298 -398 915 753 204 630 356 -738
Årets resultat 47 -14 161 5 499 409 104 386 356 -686
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 551 377 290 298 321 54 98 92 40 8
Omsättningstillgångar 1 213 1 420 1 873 1 684 2 180 1 865 1 494 1 006 886 638
Tillgångar 1 763 1 797 2 163 1 982 2 501 1 920 1 592 1 099 926 646
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 999 951 965 803 998 699 440 336 -51 -407
Obeskattade reserver 0 0 286 204 615 383 191 136 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 121 169 0 0 0 0 0 0 22 102
Kortfristiga skulder 644 676 912 974 888 837 961 627 954 951
Skulder och eget kapital 1 763 1 797 2 163 1 982 2 501 1 920 1 592 1 099 926 646
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 120 61 260 205
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 089 2 218 2 079 1 628 1 451 1 629 1 161 624 895
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 865 865 824 637 571 647 532 406 444
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 200 200 150 0 0 0
Omsättning 4 515 4 540 6 634 5 828 6 148 5 804 5 847 5 321 3 992 3 313
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 7 6 6 6 8 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 864 738 946 906 985 924 693 1 042 781 828
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 474 479 428 475 403 353 321 373 266 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 61 -301 305 -376 937 777 237 664 418 -628
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,51% -33,10% 21,86% -8,05% 6,62% -0,02% 6,45% 33,40% 17,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,46% -16,64% 13,82% -20,08% 36,59% 39,27% 12,81% 58,05% 43,20% -111,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,41% -6,75% 4,52% -7,32% 15,48% 13,60% 3,68% 12,25% 10,25% -21,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,80% 72,35% 66,73% 64,00% 68,70% 65,06% 61,62% 62,15% 58,15% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,17% 16,79% 14,51% 13,07% 21,86% 18,55% 9,61% 7,28% -1,74% -9,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,66% 52,92% 54,93% 48,54% 58,03% 51,11% 36,48% 39,69% -5,51% -63,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 188,35% 210,06% 205,37% 172,90% 245,50% 222,82% 155,46% 160,45% 92,87% 67,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...