Visa allt om Karlstad Teleflexibel AB
Visa allt om Karlstad Teleflexibel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 119 366 2 600 3 546 3 075 3 015 2 972 2 935 2 902 3 516
Övrig omsättning - 49 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -175 133 65 649 606 481 97 363 205 801
Resultat efter finansnetto -175 286 75 677 641 499 145 321 215 862
Årets resultat -98 356 33 466 416 361 108 186 117 622
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 841 907 1 375 1 476 1 002 584 605 555 593 446
Omsättningstillgångar 305 411 1 111 1 287 2 189 1 831 2 176 2 098 2 330 3 179
Tillgångar 1 146 1 318 2 486 2 763 3 191 2 415 2 782 2 653 2 923 3 625
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 952 1 050 1 344 1 310 1 144 808 1 386 1 279 1 592 1 875
Obeskattade reserver 137 214 305 274 235 164 161 148 111 68
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200
Kortfristiga skulder 57 54 637 979 1 612 1 243 1 034 1 026 1 019 1 482
Skulder och eget kapital 1 146 1 318 2 486 2 763 3 191 2 415 2 782 2 653 2 923 3 625
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 46 - - 453 484 564 554 533 526
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 1 219 1 454 855 778 997 969 993 971
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 571 545 604 629 701 705 761 689
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 340 0 0 400
Omsättning 119 415 2 600 3 546 3 075 3 015 2 972 2 935 2 902 3 516
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 4 5 5 5 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 366 650 709 615 603 495 489 484 586
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 433 376 383 391 393 388 400 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -108 197 167 741 649 522 146 414 245 827
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -67,49% -85,92% -26,68% 15,32% 1,99% 1,45% 1,26% 1,14% -17,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,27% 21,78% 3,02% 24,50% 20,09% 20,66% 5,50% 14,06% 7,70% 23,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -147,06% 78,42% 2,88% 19,09% 20,85% 16,55% 5,15% 12,71% 7,75% 24,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,13% 77,87% 96,50% 98,53% 99,93% 99,47% 98,01% 99,52% 99,86% 99,20%
Rörelsekapital/omsättning 208,40% 97,54% 18,23% 8,69% 18,76% 19,50% 38,43% 36,52% 45,18% 48,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,40% 92,33% 63,63% 54,72% 41,28% 38,46% 54,09% 52,23% 57,20% 53,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 535,09% 761,11% 174,41% 131,46% 135,79% 147,30% 210,44% 204,48% 228,66% 214,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...