Visa allt om Total Productivity Systems i Oxelösund AB
Visa allt om Total Productivity Systems i Oxelösund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning - 347 2 100 2 158 1 809 1 750 1 427 841 959 1 087
Övrig omsättning - 89 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - 73 148 24 177 26 33 37 24 105
Resultat efter finansnetto - 57 139 16 174 24 30 27 17 98
Årets resultat - 44 108 37 94 27 20 11 6 69
Balansräkningar (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 73 90 110 26 22 35 17 26 23
Omsättningstillgångar - 62 559 340 642 451 465 267 384 423
Tillgångar - 135 649 450 668 473 500 283 409 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 145 213 144 196 130 124 125 113 158
Obeskattade reserver - 0 0 0 45 0 15 15 6 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 85 0 89 0 28 0 0 32 0
Kortfristiga skulder - -94 437 216 428 315 361 144 259 288
Skulder och eget kapital - 135 649 450 668 473 500 283 409 445
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 469 0 503 283 280 362
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 255 418 40 453 16 34 135 79
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 13 82 169 509 163 182 117 155 154
Utdelning till aktieägare - 0 111 0 70 29 20 20 0 50
Omsättning - 436 2 100 2 158 1 809 1 750 1 427 841 959 1 087
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 1 2 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 2 100 1 079 1 809 1 750 1 427 841 480 1 087
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 410 306 721 651 739 515 319 690
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - 90 187 59 187 42 47 46 34 112
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -83,48% -2,69% 19,29% 3,37% 22,63% 69,68% -12,30% -11,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 54,07% 22,80% 5,33% 26,50% 5,50% 6,60% 13,07% 5,87% 23,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 21,04% 7,05% 1,11% 9,78% 1,49% 2,31% 4,40% 2,50% 9,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 44,96% 5,81% 5,75% 11,83% 7,77% 7,29% 14,63% 13,03% 12,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 107,41% 32,82% 32,00% 34,31% 27,48% 27,01% 48,08% 28,68% 35,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - - 127,92% 157,41% 150,00% 143,17% 128,81% 185,42% 148,26% 146,88%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...