Visa allt om T. Norells Trädgårdsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 41 254 35 979 32 229 26 645 27 461 40 129 39 706 31 356 26 592 27 966
Övrig omsättning 1 946 364 921 4 853 2 276 150 47 113 459 109
Rörelseresultat (EBIT) 1 150 835 -1 412 -5 809 1 393 3 976 5 464 3 573 1 002 639
Resultat efter finansnetto 792 488 -1 736 -6 215 1 153 3 760 5 159 3 347 482 374
Årets resultat 565 147 40 7 835 2 271 3 216 2 007 459 194
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 836 18 153 18 305 17 443 24 412 25 206 23 561 22 250 22 760 24 749
Omsättningstillgångar 14 147 12 039 10 128 8 442 14 168 12 181 10 200 8 436 5 554 6 280
Tillgångar 35 983 30 192 28 433 25 884 38 580 37 386 33 761 30 686 28 314 31 029
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 524 7 959 7 813 7 772 7 766 10 031 8 710 6 494 4 487 4 128
Obeskattade reserver 2 550 2 550 2 250 4 050 10 580 10 608 9 768 8 737 7 970 8 084
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 797 10 328 10 575 6 262 12 964 8 821 7 866 8 352 8 207 11 035
Kortfristiga skulder 11 112 9 355 7 796 7 800 7 271 7 926 7 417 7 103 7 648 7 782
Skulder och eget kapital 35 983 30 192 28 433 25 884 38 580 37 386 33 761 30 686 28 314 31 029
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 569 566 546
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 8 036 5 280 5 079 4 724
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 - 3 018 2 082 1 840 1 836
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 43 200 36 343 33 150 31 498 29 737 40 279 39 753 31 469 27 051 28 075
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 24 23 25 20 23 31 25 24 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 587 1 499 1 401 1 066 1 373 1 745 1 281 1 254 1 108 1 216
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 473 485 527 512 506 487 358 319 313 309
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 340 3 406 1 265 -3 061 4 528 8 869 9 984 7 365 4 939 3 861
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,66% 11,64% 20,96% -2,97% -31,57% 1,07% 26,63% 17,92% -4,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,23% 2,81% -4,92% -22,39% 3,65% 10,66% 16,19% 12,27% 3,62% 3,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,81% 2,36% -4,34% -21,75% 5,12% 9,93% 13,76% 12,01% 3,85% 3,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,37% 60,17% 61,39% 48,26% 79,41% 74,80% 78,48% 77,31% 77,50% 74,43%
Rörelsekapital/omsättning 7,36% 7,46% 7,24% 2,41% 25,12% 10,60% 7,01% 4,25% -7,87% -5,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,22% 32,95% 33,65% 42,23% 41,52% 48,96% 48,37% 43,37% 37,80% 32,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 36,11% 33,34% 39,12% 44,47% 105,85% 134,32% 125,36% 106,77% 60,87% 71,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!