Visa allt om Swedish Hasbeens AB
Visa allt om Swedish Hasbeens AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-06 2010-06 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 49 162 46 098 44 413 35 872 36 458 15 286 45 716 33 366 5 668 98
Övrig omsättning - - 340 - - 496 851 136 11 -
Rörelseresultat (EBIT) 6 388 5 290 2 449 -4 683 808 -3 034 3 599 7 871 225 4
Resultat efter finansnetto 6 185 5 083 2 067 -5 000 644 -3 103 3 467 7 664 216 4
Årets resultat 4 775 3 517 2 067 -3 969 644 -1 187 1 646 4 198 176 4
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-06 2010-06 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 601 770 970 351 215 355 430 109 0 0
Omsättningstillgångar 26 304 17 958 12 710 14 144 15 146 15 406 18 625 12 677 2 571 149
Tillgångar 26 905 18 728 13 679 14 496 15 362 15 761 19 055 12 787 2 571 149
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 200 6 425 2 908 840 4 809 4 165 5 652 4 442 243 67
Obeskattade reserver 943 943 0 0 1 031 1 031 2 973 1 966 21 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 385 0 278 0 3 255 2 083 0 2 000 174 0
Kortfristiga skulder 13 378 11 361 10 493 13 655 6 267 8 482 10 429 4 379 2 132 82
Skulder och eget kapital 26 905 18 728 13 679 14 496 15 362 15 761 19 055 12 787 2 571 149
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-06
2010-06
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 1 644 740 1 309 996 100 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 126 - - - - 0
Löner till övriga anställda - 4 552 4 632 4 465 2 468 2 023 2 985 1 067 148 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 1 847 1 720 1 817 1 979 1 106 1 725 1 019 80 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0
Omsättning 49 162 46 098 44 753 35 872 36 458 15 782 46 567 33 502 5 679 98
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 10 10 10 9 12 13 5 3 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 462 4 610 4 441 3 587 4 051 1 274 3 517 6 673 1 889 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 721 706 688 697 718 335 495 631 124 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 763 5 652 2 673 -4 537 948 -2 963 3 693 7 880 225 4
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,65% 3,79% 23,81% -1,61% 138,51% - 37,01% - 5 683,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,77% 28,31% 18,07% -32,13% 5,59% -19,24% 18,91% 61,56% 9,02% 2,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,01% 11,50% 5,57% -12,98% 2,36% -19,84% 7,88% 23,59% 4,09% 4,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,02% 45,96% 37,30% 36,33% 39,91% 4,51% 30,46% 54,69% 40,33% 51,02%
Rörelsekapital/omsättning 26,29% 14,31% 4,99% 1,36% 24,35% 45,30% 17,93% 24,87% 7,75% 68,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,36% 38,23% 21,26% 5,79% 36,25% 31,25% 41,16% 46,07% 10,04% 44,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 55,65% 36,41% 43,75% 31,42% 107,29% 48,10% 128,90% 264,44% 46,01% 181,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...