Visa allt om Trensum Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2019 är 8 månader.

Bokslutet 2016 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 7 665 7 744 5 044 7 661 7 528 7 550 9 538 6 758 5 163 2 734
Övrig omsättning 35 0 446 5 42 0 0 0 36 5
Rörelseresultat (EBIT) 3 616 3 787 3 046 4 618 4 819 4 222 5 547 3 992 3 003 1 367
Resultat efter finansnetto 2 356 1 283 1 256 1 631 1 718 776 1 173 659 762 173
Årets resultat 1 1 246 1 256 0 440 774 1 213 659 753 404
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 196 102 532 104 950 111 991 113 304 115 864 127 030 111 302 111 583 95 775
Omsättningstillgångar 729 789 1 534 16 428 14 713 16 429 935 2 233 3 431 4 445
Tillgångar 100 925 103 321 106 484 128 419 128 017 132 294 127 964 113 535 115 014 100 221
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 210 1 409 10 163 13 967 13 967 13 526 12 762 10 035 9 531 8 928
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 79 695 60 238 74 415 102 110 103 230 104 450 102 510 100 230 102 270 85 500
Kortfristiga skulder 21 020 41 674 21 905 12 342 10 820 14 317 12 692 3 230 3 173 5 753
Skulder och eget kapital 100 925 103 321 106 484 128 419 128 017 132 294 127 964 113 535 115 014 100 221
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - - - 38 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - - - 55 38 38 38
Utdelning till aktieägare 0 1 200 10 000 0 0 0 0 156 155 150
Omsättning 7 700 7 744 5 490 7 666 7 570 7 550 9 538 6 758 5 199 2 739
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 7 661 7 528 7 550 9 538 6 758 5 163 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 38 38 38 98 37 38 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 952 6 123 4 614 5 994 6 190 5 628 7 240 5 258 3 893 1 939
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,02% 53,53% - 1,77% -0,29% -20,84% - 30,89% 88,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,58% 3,67% 2,86% 3,60% 3,82% 3,26% 4,38% 3,55% 2,64% 1,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 47,19% 48,93% 60,39% 60,29% 64,96% 57,21% 58,75% 59,68% 58,80% 54,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -264,72% -527,96% -403,87% 53,34% 51,71% 27,97% -123,26% -14,75% 5,00% -47,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,21% 1,36% 9,54% 10,88% 10,91% 10,22% 9,97% 8,87% 8,31% 8,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3,47% 1,89% 7,00% 133,11% 135,98% 114,75% 7,37% 69,13% 108,13% 77,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!