Visa allt om Linköpings Flyttningsbyrå & Stadsbudsexpedition AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 9 825 10 046 8 486 7 987 7 524 6 585 6 767 6 397 4 671 3 950
Övrig omsättning 136 155 184 180 216 214 244 13 0 70
Rörelseresultat (EBIT) 1 072 1 224 -268 142 291 -140 333 251 274 32
Resultat efter finansnetto 1 064 1 211 -287 134 286 -156 260 223 257 10
Årets resultat 835 814 3 102 160 30 126 60 2 4
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 983 1 232 1 497 1 791 1 132 1 375 1 617 1 530 1 180 1 364
Omsättningstillgångar 4 338 2 966 1 838 2 682 2 294 1 837 2 225 1 832 1 263 1 006
Tillgångar 5 321 4 198 3 335 4 474 3 426 3 211 3 842 3 362 2 443 2 370
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 657 1 822 1 009 1 206 1 304 1 144 1 114 989 928 927
Obeskattade reserver 738 742 571 865 865 786 982 899 754 504
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 271 408 708 102 160 512 468 87 244
Kortfristiga skulder 1 922 1 363 1 348 1 695 1 155 1 122 1 235 1 007 673 695
Skulder och eget kapital 5 321 4 198 3 335 4 474 3 426 3 211 3 842 3 362 2 443 2 370
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 - 3 256 3 112 2 553 1 585 1 399
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 1 112 924 772 514 515
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0
Omsättning 9 961 10 201 8 670 8 167 7 740 6 799 7 011 6 410 4 671 4 020
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 12 12 11 10 9 10 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 893 837 707 666 684 659 752 640 779 658
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 514 508 487 435 430 440 451 335 353 322
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 321 1 489 26 346 534 103 561 471 457 211
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,20% 18,38% 6,25% 6,15% 14,26% -2,69% 5,78% 36,95% 18,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,15% 29,16% -8,04% 3,17% 8,52% -4,33% 8,72% 7,53% 11,26% 1,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,91% 12,18% -3,16% 1,78% 3,88% -2,11% 4,95% 3,95% 5,89% 0,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,28% 93,68% 91,75% 92,04% 89,11% 89,19% 87,31% 86,56% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,59% 15,96% 5,77% 12,36% 15,14% 10,86% 14,63% 12,90% 12,63% 7,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,75% 57,19% 43,61% 42,04% 57,76% 54,72% 48,93% 50,27% 60,73% 54,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 223,52% 214,53% 133,83% 156,22% 196,62% 161,32% 178,30% 179,94% 184,40% 142,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...