Visa allt om Slaghöken Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Slaghöken Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 077 6 237 4 952 4 815 4 762 4 383 4 107 4 259 3 225 2 294
Övrig omsättning 209 52 - - 1 306 131 131 131 131 2 240
Rörelseresultat (EBIT) 1 027 2 440 1 852 326 3 095 1 756 1 193 1 515 1 605 2 027
Resultat efter finansnetto 421 1 603 1 111 -667 2 183 860 716 1 187 1 148 1 728
Årets resultat 325 924 644 243 1 202 462 358 572 617 1 180
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 509 40 667 41 193 40 251 32 804 32 996 23 971 24 757 17 971 18 720
Omsättningstillgångar 1 827 1 433 936 3 016 4 591 2 877 2 096 1 585 903 1 548
Tillgångar 63 336 42 099 42 129 43 266 37 395 35 874 26 066 26 342 18 874 20 268
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 728 6 403 5 479 4 836 4 593 3 391 2 929 2 571 1 999 1 382
Obeskattade reserver 1 458 1 458 1 049 767 1 750 1 201 982 798 491 203
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 41 433 29 121 31 736 34 444 27 498 27 355 18 815 19 616 13 242 16 367
Kortfristiga skulder 5 716 5 117 3 865 3 220 3 554 3 927 3 340 3 357 3 142 2 316
Skulder och eget kapital 63 336 42 099 42 129 43 266 37 395 35 874 26 066 26 342 18 874 20 268
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 100 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 630 264 261 419 338 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 307 195 194 248 188 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 286 6 289 4 952 4 815 6 068 4 514 4 238 4 390 3 356 4 534
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 1 2 2 2 2 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 039 2 079 4 952 2 408 2 381 2 192 2 054 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 455 312 509 231 340 315 230 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 921 3 096 2 425 858 3 619 2 321 1 987 2 543 2 385 2 807
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,57% 25,95% 2,85% 1,11% 8,65% 6,72% -3,57% 32,06% 40,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,62% 5,80% 4,40% 0,77% 8,30% 4,94% 4,58% 5,75% 8,52% 10,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,92% 39,12% 37,46% 6,87% 65,20% 40,43% 29,05% 35,57% 49,86% 88,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,88% 99,17% 97,33% 99,98% 99,75% 99,73% 98,20% 85,58% 99,78% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -64,00% -59,07% -59,15% -4,24% 21,78% -23,96% -30,29% -41,61% -69,43% -33,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,05% 17,91% 14,95% 12,56% 15,73% 11,92% 14,01% 11,99% 12,46% 7,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 31,96% 28,00% 24,22% 93,66% 129,18% 73,26% 62,75% 47,21% 21,42% 66,84%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...