Visa allt om Flowcrete Sweden AB
Visa allt om Flowcrete Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-05 2015-05 2014-05 2013-05 2012-05 2011-05 2010-05 2009-05 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 197 305 191 449 182 693 161 047 188 912 155 094 140 066 245 747 170 801 138 766
Övrig omsättning - - - - - - - 2 794 1 831 772
Rörelseresultat (EBIT) 17 979 14 168 15 852 8 386 10 645 5 458 5 729 10 955 6 995 701
Resultat efter finansnetto 17 604 13 691 17 425 8 108 11 010 4 339 5 341 9 600 5 946 73
Årets resultat 13 591 10 565 13 462 5 869 8 016 3 198 3 860 6 535 7 278 73
Balansräkningar (tkr)
2016-05 2015-05 2014-05 2013-05 2012-05 2011-05 2010-05 2009-05 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 71 202 69 755 70 032 13 944 14 422 16 621 18 897 22 038 21 188 20 828
Omsättningstillgångar 76 795 70 972 64 201 83 383 75 247 60 678 50 525 52 951 54 192 50 024
Tillgångar 147 997 140 727 134 233 97 327 89 669 77 299 69 422 74 989 75 380 70 852
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 97 992 84 401 73 835 60 372 54 503 46 566 43 368 39 509 32 974 25 697
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 012 745 1 470 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 48 993 55 581 58 927 36 955 35 166 30 733 26 054 35 480 42 406 45 155
Skulder och eget kapital 147 997 140 727 134 233 97 327 89 669 77 299 69 422 74 989 75 380 70 852
Löner & utdelning (tkr)
2016-05
2015-05
2014-05
2013-05
2012-05
2011-05
2010-05
2009-05
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 831 2 583 3 056 0 0 2 433 553 877 504 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 622 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 101 21 823 18 770 21 148 19 238 15 317 17 497 25 442 16 854 14 317
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 491 10 700 10 438 9 419 8 401 8 217 9 788 13 204 8 569 6 620
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 197 305 191 449 182 693 161 047 188 912 155 094 140 066 248 541 172 632 139 538
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 46 44 41 40 42 44 42 48 46 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 289 4 351 4 456 4 026 4 498 3 525 3 335 5 120 3 713 3 304
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 727 798 787 764 658 590 663 823 564 499
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 150 15 241 16 739 9 548 12 842 7 065 7 389 12 980 8 338 2 093
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,06% 4,79% 13,44% -14,75% 21,80% 10,73% -43,00% - 23,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,17% 10,11% 13,08% 8,66% 12,37% 7,07% 8,34% 14,86% 9,57% 1,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,13% 7,43% 9,61% 5,23% 5,87% 3,52% 4,13% 4,53% 4,22% 0,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,07% 27,06% 28,29% 27,30% 23,99% 22,11% 27,30% 22,50% 23,82% 24,27%
Rörelsekapital/omsättning 14,09% 8,04% 2,89% 28,83% 21,22% 19,31% 17,47% 7,11% 6,90% 3,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,21% 59,97% 55,01% 62,03% 60,78% 60,24% 62,47% 52,69% 43,74% 36,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,16% 101,57% 84,33% 193,03% 172,27% 150,45% 141,12% 105,89% 100,20% 78,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...