Visa allt om AB Kyrvills
Visa allt om AB Kyrvills

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 * 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning - 2 851 3 211 3 108 3 118 2 408 2 321 2 426 2 412 2 118
Övrig omsättning - 92 15 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - -32 47 165 -88 12 80 13 75 28
Resultat efter finansnetto - -44 27 143 -116 11 74 7 64 13
Årets resultat - -10 21 68 -93 7 41 4 48 13
Balansräkningar (tkr)
2017-08 * 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 209 243 277 316 13 21 37 38 51
Omsättningstillgångar - 534 630 697 383 472 540 418 439 405
Tillgångar - 742 872 975 699 486 561 454 477 456
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 168 178 157 89 183 176 135 131 83
Obeskattade reserver - 41 75 75 0 23 23 5 7 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 17 94 171 256 0 0 10 50 90
Kortfristiga skulder - 516 524 571 354 280 363 304 289 284
Skulder och eget kapital - 742 872 975 699 486 561 454 477 456
Löner & utdelning (tkr)
2017-08 *
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 256 257 267 259 236
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 697 725 625 675 250 204 262 196 138
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 271 309 231 233 196 156 223 194 163
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - 2 943 3 226 3 108 3 118 2 408 2 321 2 426 2 412 2 118
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 950 1 070 1 036 1 039 1 204 1 161 1 213 1 206 1 059
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 337 356 295 310 367 327 388 340 279
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - 2 82 203 -53 20 95 30 111 79
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -11,21% 3,31% -0,32% 29,49% 3,75% -4,33% 0,58% 13,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -4,31% 5,39% 16,92% -12,45% 2,47% 14,26% 2,86% 15,72% 6,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -1,12% 1,46% 5,31% -2,79% 0,50% 3,45% 0,54% 3,11% 1,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 49,21% 51,26% 51,83% 46,28% 49,09% 47,09% 48,93% 49,92% 48,63%
Rörelsekapital/omsättning - 0,63% 3,30% 4,05% 0,93% 7,97% 7,63% 4,70% 6,22% 5,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 26,95% 27,12% 22,10% 12,73% 41,14% 34,39% 30,55% 28,52% 18,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 10,27% 25,57% 32,40% 18,93% 28,57% 58,13% 25,00% 39,79% 49,65%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-08: Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...