Visa allt om NB Fjärr AB
Visa allt om NB Fjärr AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 7 0 0 223 263 596 219 1 367 2 254
Övrig omsättning 227 224 194 153 - 8 - 41 336 306
Rörelseresultat (EBIT) -8 57 49 -132 -130 -74 -100 -225 265 560
Resultat efter finansnetto -8 57 50 -130 -127 -72 -99 -214 263 534
Årets resultat -8 57 50 -114 -111 13 6 23 0 257
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 24 56 150 288 445 473 664 888
Omsättningstillgångar 333 335 307 277 318 369 385 576 952 700
Tillgångar 333 335 331 333 469 657 830 1 048 1 616 1 588
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 149 157 100 50 139 250 237 231 208 357
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 90 200 420 170
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 167 161 217 239 291 371 439 538 587 813
Kortfristiga skulder 17 16 13 44 39 36 64 79 401 248
Skulder och eget kapital 333 335 331 333 469 657 830 1 048 1 616 1 588
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 50 190 47 203 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 70 15 68 67
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Omsättning 227 231 194 153 223 271 596 260 1 703 2 560
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 263 596 219 1 367 1 127
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 76 305 85 384 211
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -8 74 81 -38 5 83 56 -59 385 848
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% - - -100,00% -15,21% -55,87% 172,15% -83,98% -39,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 17,31% - - -27,08% -11,11% -11,93% -20,23% 17,33% 35,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 828,57% - - -56,95% -27,76% -16,61% -96,80% 20,48% 25,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - -357,14% - - 41,70% 80,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 4 557,14% - - 125,11% 126,62% 53,86% 226,94% 40,31% 20,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,74% 46,87% 30,21% 15,02% 29,64% 38,05% 36,55% 35,78% 31,58% 30,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 958,82% 2 093,75% 2 361,54% 629,55% 815,38% 1 025,00% 601,56% 729,11% 237,41% 259,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...