Visa allt om MM Taubert Bygg & Företagsservice AB
Visa allt om MM Taubert Bygg & Företagsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 462 451 670 911 938 707 961 1 064 942 2 181
Övrig omsättning - 31 101 71 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 115 69 282 249 140 83 55 110 -109 9
Resultat efter finansnetto 107 60 265 226 133 87 55 117 -109 10
Årets resultat 183 112 170 124 129 46 37 61 -22 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 183 1 201 1 125 1 125 1 125 9 65 120 176 263
Omsättningstillgångar 160 62 101 42 94 489 400 413 494 606
Tillgångar 1 343 1 263 1 226 1 167 1 219 498 465 533 669 870
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 710 527 415 244 251 211 215 179 118 482
Obeskattade reserver 0 129 213 169 116 160 136 136 107 193
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 458 496 458 542 699 0 0 14 235 16
Kortfristiga skulder 176 112 140 212 154 125 113 204 210 178
Skulder och eget kapital 1 343 1 263 1 226 1 167 1 219 498 465 533 669 870
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 56 41 94 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 171 184 246 408 454 312 359 400 359 495
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 54 60 59 135 153 107 156 187 207 236
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 130 0 50 0 0 342
Omsättning 462 482 771 982 938 707 961 1 064 942 2 181
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 6 5 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 231 226 335 152 188 177 240 266 236 545
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 121 132 165 99 127 110 165 170 174 204
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 133 84 282 249 149 138 110 165 -54 71
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,44% -32,69% -26,45% -2,88% 32,67% -26,43% -9,68% 12,95% -56,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,56% 5,54% 23,00% 21,34% 11,73% 17,47% 11,83% 21,76% -16,14% 1,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,89% 15,52% 42,09% 27,33% 15,25% 12,31% 5,72% 10,90% -11,46% 0,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,89% 89,58% 93,58% 96,60% 94,88% 92,93% 91,57% 90,23% 86,20% 53,83%
Rörelsekapital/omsättning -3,46% -11,09% -5,82% -18,66% -6,40% 51,49% 29,86% 19,64% 30,15% 19,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,87% 49,69% 47,40% 31,58% 27,60% 66,05% 67,79% 51,95% 29,15% 71,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,91% 55,36% 72,14% 19,81% 61,04% 391,20% 353,98% 202,45% 235,24% 340,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...