Visa allt om Billingens Hushållsservice AB
Visa allt om Billingens Hushållsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 8 556 7 663 7 256 7 060 6 242 6 065 5 877 5 376 6 178 5 984
Övrig omsättning 58 128 - 15 140 19 11 103 6 -
Rörelseresultat (EBIT) 655 723 -256 398 446 602 304 6 176 286
Resultat efter finansnetto 654 729 -250 404 467 605 315 23 190 284
Årets resultat 404 408 42 204 230 340 168 12 130 200
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 118 182 248 289 60 112 164 220 79
Omsättningstillgångar 2 968 2 325 1 908 2 292 2 157 2 132 1 520 1 301 1 600 1 586
Tillgångar 3 025 2 443 2 091 2 540 2 446 2 191 1 632 1 465 1 820 1 665
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 837 833 575 733 728 618 398 310 397 368
Obeskattade reserver 510 378 179 486 372 220 80 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200
Kortfristiga skulder 1 678 1 232 1 337 1 321 1 146 1 153 954 956 1 223 1 097
Skulder och eget kapital 3 025 2 443 2 091 2 540 2 446 2 191 1 632 1 465 1 820 1 665
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 120 154 597 743 738
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 165 2 151 2 288 2 386 2 095 1 526 1 527 1 171 1 271 1 138
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 898 812 864 864 694 583 626 705 843 733
Utdelning till aktieägare 500 400 150 200 200 120 120 80 100 100
Omsättning 8 614 7 791 7 256 7 075 6 382 6 084 5 888 5 479 6 184 5 984
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 7 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 070 958 907 883 892 1 011 980 896 1 030 997
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 386 371 394 407 398 371 385 412 476 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 716 785 -191 464 506 660 369 71 243 318
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,65% 5,61% 2,78% 13,10% 2,92% 3,20% 9,32% -12,98% 3,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,72% 29,92% -11,91% 15,98% 19,17% 27,75% 19,42% 1,71% 10,60% 17,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,68% 9,54% -3,43% 5,75% 7,51% 10,02% 5,39% 0,47% 3,12% 4,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,71% 63,02% 60,03% 72,54% 68,71% 66,15% 64,03% 65,96% 68,31% 65,07%
Rörelsekapital/omsättning 15,08% 14,26% 7,87% 13,75% 16,20% 16,14% 9,63% 6,42% 6,10% 8,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,82% 46,17% 34,18% 42,96% 40,97% 35,61% 28,00% 21,16% 21,81% 22,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,20% 132,87% 95,96% 119,68% 133,86% 141,72% 106,18% 87,45% 94,36% 104,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...