Visa allt om Ledningsgruppen Dan Johansson AB
Visa allt om Ledningsgruppen Dan Johansson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 384 1 522 1 943 2 417 2 384 2 262 1 897 1 727 2 421 2 005
Övrig omsättning - - - - - - - 28 - 18
Rörelseresultat (EBIT) 124 187 707 980 653 509 414 205 552 171
Resultat efter finansnetto 432 231 717 1 296 409 509 402 146 524 491
Årets resultat 407 181 420 831 111 382 294 14 49 7
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 698 1 507 1 623 1 319 206 706 589 549 859 289
Omsättningstillgångar 1 263 1 348 1 275 1 389 1 762 916 747 614 1 285 1 608
Tillgångar 2 961 2 855 2 898 2 708 1 968 1 622 1 336 1 163 2 143 1 896
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 094 1 887 1 866 1 746 1 215 1 105 848 645 632 582
Obeskattade reserver 597 597 597 415 165 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 270 372 435 547 588 518 489 517 1 512 1 314
Skulder och eget kapital 2 961 2 855 2 898 2 708 1 968 1 622 1 336 1 163 2 143 1 896
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 486 494 507 494 398 405 562 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 607 140 165 135 120 181 144 203 239
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 262 266 273 316 345 340 338 419 330
Utdelning till aktieägare 200 200 160 300 300 145 125 0 0 0
Omsättning 1 384 1 522 1 943 2 417 2 384 2 262 1 897 1 755 2 421 2 023
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 692 761 972 1 209 1 192 754 632 576 807 668
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 438 439 456 469 481 325 308 306 403 342
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 133 187 715 1 003 697 569 442 237 591 174
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,07% -21,67% -19,61% 1,38% 5,39% 19,24% 9,84% -28,67% 20,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,59% 11,28% 25,50% 52,95% 33,49% 31,44% 30,99% 18,14% 25,94% 41,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,21% 21,16% 38,03% 59,33% 27,64% 22,55% 21,82% 12,22% 22,97% 39,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 71,75% 64,13% 43,23% 34,84% 49,24% 17,60% 13,60% 5,62% -9,38% 14,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,45% 82,40% 80,46% 76,43% 67,92% 68,13% 63,47% 55,46% 29,49% 30,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 467,78% 362,37% 293,10% 253,93% 299,66% 176,83% 152,76% 118,76% 84,99% 122,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...