Visa allt om PJ Asfalt & Transport AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 18 658 20 290 27 921 29 864 28 509 16 569 8 093 3 414 1 283 1 741
Övrig omsättning 11 270 388 194 98 0 0 165 91 88
Rörelseresultat (EBIT) -136 168 280 2 488 1 956 2 420 398 -6 -323 121
Resultat efter finansnetto -141 165 271 2 473 1 938 2 416 395 -10 -331 109
Årets resultat 17 88 188 1 373 1 142 1 396 290 137 -206 145
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 755 1 001 1 361 1 227 1 174 987 565 676 715 969
Omsättningstillgångar 4 250 5 019 4 650 5 643 7 987 4 700 2 444 935 793 1 166
Tillgångar 5 005 6 020 6 011 6 870 9 161 5 686 3 009 1 611 1 508 2 135
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 932 1 916 1 827 1 639 1 466 1 825 729 439 302 507
Obeskattade reserver 1 954 2 139 2 123 2 123 1 543 1 087 473 458 648 778
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 212 464 302 1 255 1 711 243 177 204 0 49
Kortfristiga skulder 1 906 1 502 1 758 1 853 4 441 2 532 1 631 510 558 801
Skulder och eget kapital 5 005 6 020 6 011 6 870 9 161 5 686 3 009 1 611 1 508 2 135
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 431 393 236 319
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 235 126 73 99
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 500 300 0 0 0
Omsättning 18 669 20 560 28 309 30 058 28 607 16 569 8 093 3 579 1 374 1 829
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 20 20 20 3 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 244 1 353 1 396 1 493 1 425 5 523 4 047 1 707 1 283 1 741
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 422 394 398 348 318 365 432 256 399 365
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 120 485 679 2 912 2 337 2 681 517 104 -69 386
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,04% -27,33% -6,51% 4,75% 72,06% 104,73% 137,05% 166,10% -26,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,72% 2,79% 4,67% 36,22% 21,35% 42,56% 13,23% -0,37% -21,35% 5,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,73% 0,83% 1,01% 8,33% 6,86% 14,61% 4,92% -0,18% -25,10% 7,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,77% 49,80% 42,74% 46,01% 44,12% 37,40% 37,29% 51,11% 83,94% 85,07%
Rörelsekapital/omsättning 12,56% 17,33% 10,36% 12,69% 12,44% 13,08% 10,05% 12,45% 18,32% 20,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,07% 59,54% 57,94% 47,96% 29,14% 47,01% 36,49% 49,43% 53,54% 50,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 222,98% 334,15% 264,51% 304,53% 179,85% 185,62% 149,85% 183,33% 142,11% 145,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!