Visa allt om Peter Strenger AB
Visa allt om Peter Strenger AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 494 407 1 650 685 1 777 865 603 1 229 1 645 1 468
Övrig omsättning 269 - - 82 60 101 198 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 169 -97 976 -4 890 91 -201 66 7 -245
Resultat efter finansnetto 169 -101 917 291 889 83 -201 50 -56 -271
Årets resultat 140 -101 808 279 407 -16 -221 38 -56 6
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 103 204 214 209 269 540 801 901
Omsättningstillgångar 238 835 1 928 1 125 1 997 665 598 753 530 468
Tillgångar 238 835 2 032 1 329 2 211 874 867 1 293 1 330 1 369
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 194 53 1 154 646 567 210 226 497 499 555
Obeskattade reserver 0 0 0 144 144 0 0 43 43 43
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 103 139 259 390 289
Kortfristiga skulder 44 782 877 539 1 500 561 502 494 399 481
Skulder och eget kapital 238 835 2 032 1 329 2 211 874 867 1 293 1 330 1 369
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 5 104 103 121 4 73 162 193 263
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 3 6 17 15 23 12 36 65 107 90
Utdelning till aktieägare 70 0 1 000 200 200 0 0 0 0 0
Omsättning 763 407 1 650 767 1 837 966 801 1 229 1 645 1 468
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 494 407 1 650 685 1 777 865 603 1 229 1 645 1 468
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 35 12 130 151 147 62 84 231 316 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 169 -97 976 6 890 150 -133 317 377 90
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,38% -75,33% 140,88% -61,45% 105,43% 43,45% -50,94% -25,29% 12,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 71,43% -11,50% 48,13% 21,90% 40,25% 10,41% -22,03% 7,04% 0,53% -17,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,41% -23,59% 59,27% 42,48% 50,08% 10,52% -31,67% 7,40% 0,43% -16,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,76% 65,36% 92,18% 85,99% 87,96% 72,95% 39,14% 84,62% 85,47% 63,35%
Rörelsekapital/omsättning 39,27% 13,02% 63,70% 85,55% 27,97% 12,02% 15,92% 21,07% 7,96% -0,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,51% 6,35% 56,79% 56,59% 30,44% 24,03% 26,07% 40,83% 39,85% 42,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 540,91% 106,78% 219,84% 208,72% 133,13% 82,89% 79,28% 111,94% 82,71% 60,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...