Visa allt om Kreivi Consulting AB
Visa allt om Kreivi Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 439 1 564 1 428 1 004 1 505 1 197 870 1 054 482 214
Övrig omsättning 2 5 1 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 397 329 175 33 104 -75 -70 104 -31 -79
Resultat efter finansnetto 397 329 173 31 101 -78 -69 110 -30 -84
Årets resultat 227 214 145 19 101 -78 -43 63 -30 -10
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 70 50 50 54 69 89 110 103 34
Omsättningstillgångar 790 790 616 266 283 262 356 456 270 325
Tillgångar 856 861 666 316 336 332 445 565 372 359
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 340 323 269 124 211 110 188 231 168 198
Obeskattade reserver 150 50 0 0 0 0 0 26 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 365 487 397 192 125 222 257 309 205 161
Skulder och eget kapital 856 861 666 316 336 332 445 565 372 359
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 440 160 100 90 130 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 478 488 660 410 28 105 37 1 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 197 194 240 156 144 83 43 30 39 0
Utdelning till aktieägare 210 210 160 0 106 0 0 0 0 0
Omsättning 1 441 1 569 1 429 1 004 1 505 1 197 870 1 054 482 214
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 439 1 564 1 428 1 004 1 505 1 197 870 1 054 482 214
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 731 710 940 619 670 385 177 232 175 16
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 402 334 175 37 120 -56 -49 125 -16 -61
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,99% 9,52% 42,23% -33,29% - 37,59% -17,46% 118,67% 125,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 46,50% 38,33% 26,28% 10,76% 30,95% -22,59% -15,51% 19,65% -8,06% -22,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,66% 21,10% 12,25% 3,39% 6,91% -6,27% -7,93% 10,53% -6,22% -36,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,51% 99,17% 100,00% 99,90% 93,95% 74,94% 82,18% 84,25% 94,40% 98,13%
Rörelsekapital/omsättning 29,53% 19,37% 15,34% 7,37% 10,50% 3,34% 11,38% 13,95% 13,49% 76,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,39% 42,04% 40,39% 39,24% 62,80% 33,13% 42,25% 44,20% 45,16% 55,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 216,44% 162,22% 155,16% 138,54% 226,40% 57,21% 122,96% 147,57% 131,71% 201,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...