Visa allt om Lexicon Yrkeshögskola AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2019 är 6 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 9 804 9 294 3 817 6 424 8 358 10 779 10 414 7 743 6 341 6 674
Övrig omsättning 0 0 0 0 27 186 492 250 264 260
Rörelseresultat (EBIT) 868 1 983 73 -251 525 778 272 221 242 375
Resultat efter finansnetto 867 1 983 73 -251 524 778 272 222 243 379
Årets resultat 678 1 562 73 -251 396 599 210 171 184 278
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 106 133 2 2 0 0 70 203 0 0
Omsättningstillgångar 2 382 2 836 1 582 1 155 2 552 2 159 1 881 1 724 1 520 1 602
Tillgångar 2 488 2 970 1 584 1 156 2 552 2 159 1 951 1 927 1 520 1 602
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 033 1 855 293 219 568 762 373 463 592 408
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 455 1 115 1 291 937 1 984 1 396 1 578 1 464 928 1 194
Skulder och eget kapital 2 488 2 970 1 584 1 156 2 552 2 159 1 951 1 927 1 520 1 602
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 251 2 079 1 905 1 943
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 902 896 826 843
Utdelning till aktieägare 800 1 150 0 0 350 590 210 300 300 0
Omsättning 9 804 9 294 3 817 6 424 8 385 10 965 10 906 7 993 6 605 6 934
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 4 4 4 5 6 5 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 961 1 859 763 1 606 2 090 2 695 2 083 1 291 1 268 953
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 519 491 291 628 756 731 634 506 555 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 895 1 988 73 -251 525 848 405 285 242 378
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,49% 143,49% - -23,14% -22,46% 3,50% 34,50% 22,11% -4,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,89% 66,77% 4,61% -21,71% 20,57% 36,04% 13,99% 11,57% 16,05% 24,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,85% 21,34% 1,91% -3,91% 6,28% 7,22% 2,62% 2,88% 3,85% 5,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,17% 61,16% 56,96% 59,34% 60,27% 54,78% 47,15% 58,76% 63,27% 62,30%
Rörelsekapital/omsättning 9,46% 18,52% 7,62% 3,39% 6,80% 7,08% 2,91% 3,36% 9,34% 6,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,52% 62,46% 18,50% 18,94% 22,26% 35,29% 19,12% 24,03% 38,95% 25,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 163,71% 254,35% 122,54% 123,27% 128,63% 154,66% 119,20% 117,76% 163,79% 134,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!