Visa allt om Peab Anläggning AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 10 757 967 11 024 634 10 811 868 9 808 876 7 926 614 7 684 707 7 246 991 7 999 252 2 764 286 0
Övrig omsättning 16 547 12 936 11 248 32 510 8 190 2 669 3 680 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 339 875 316 009 305 199 233 915 235 208 271 125 321 366 318 997 160 612 0
Resultat efter finansnetto 336 153 301 987 302 613 221 713 236 666 273 560 202 756 315 969 167 577 12 152
Årets resultat -21 372 -56 236 -16 778 -49 425 -25 073 -25 475 -18 942 243 742 116 236 8 956
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 166 755 1 167 493 1 169 238 1 217 952 524 482 536 486 568 575 371 923 371 596 360 151
Omsättningstillgångar 2 807 494 3 625 683 3 708 341 3 339 974 2 469 225 2 631 193 2 467 117 2 517 573 2 747 223 0
Tillgångar 3 974 249 4 793 176 4 877 579 4 557 926 2 993 707 3 167 679 3 035 692 2 889 496 3 118 819 360 151
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 601 046 622 418 628 654 595 432 392 535 404 380 348 216 348 067 355 020 348 000
Obeskattade reserver 16 397 17 073 19 758 22 102 10 442 6 121 5 627 4 030 5 339 0
Avsättningar (tkr) 100 321 81 593 69 870 57 473 45 451 34 643 33 361 11 318 22 106 0
Långfristiga skulder 8 739 11 264 3 977 13 671 1 247 0 0 315 0 12 151
Kortfristiga skulder 3 247 746 4 060 828 4 155 320 3 869 248 2 544 032 2 722 535 2 648 488 2 525 766 2 736 354 0
Skulder och eget kapital 3 974 249 4 793 176 4 877 579 4 557 926 2 993 707 3 167 679 3 035 692 2 889 496 3 118 819 360 151
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 3 226 2 963 0 - 0 - 0 1 206 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 528 439 - - - - 0 189 0 -
Löner till övriga anställda 1 399 507 1 385 788 1 329 443 1 273 088 1 008 457 942 928 936 742 990 589 404 495 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 661 830 653 768 607 541 568 694 451 473 423 909 407 021 399 432 144 549 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 774 514 11 037 570 10 823 116 9 841 386 7 934 804 7 687 376 7 250 671 7 999 252 2 764 286 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 854 2 904 2 946 2 927 2 377 2 265 2 338 2 485 518 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 769 3 796 3 670 3 351 3 335 3 393 3 100 3 219 5 336 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 723 703 658 629 614 603 575 560 1 060 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 361 960 338 126 332 826 258 291 243 194 277 447 326 747 325 013 162 132 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,42% 1,97% 10,23% 23,75% 3,15% 6,04% -9,40% 189,38% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,60% 6,32% 6,21% 4,87% 7,92% 8,65% 10,67% 10,96% 5,38% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,18% 2,75% 2,80% 2,26% 2,99% 3,57% 4,47% 3,96% 6,07% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,80% 8,31% 7,81% 7,57% 8,54% 8,99% 9,68% 8,79% 9,00% -
Rörelsekapital/omsättning -4,09% -3,95% -4,13% -5,40% -0,94% -1,19% -2,50% -0,10% 0,39% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,45% 13,26% 13,20% 13,44% 13,38% 12,92% 11,62% 12,15% 11,51% 96,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,44% 89,28% 89,24% 86,32% 97,06% 96,64% 93,15% 99,68% 100,37% -

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!