Visa allt om Bruzahem AB
Visa allt om Bruzahem AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 056 13 309 12 599 12 755 12 005 11 157 10 848 11 317 10 990 10 961
Övrig omsättning 134 495 332 291 130 - 945 424 23 335
Rörelseresultat (EBIT) 1 813 1 323 1 370 906 1 199 595 812 1 292 1 325 1 508
Resultat efter finansnetto 1 032 901 424 -171 252 349 135 578 198 338
Årets resultat 1 053 675 28 -7 141 605 177 333 95 198
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 477 25 984 25 786 26 897 21 750 21 954 22 685 23 567 23 387 23 739
Omsättningstillgångar 3 973 3 601 3 966 1 905 1 728 1 692 1 515 1 213 1 507 1 956
Tillgångar 58 450 29 585 29 752 28 802 23 478 23 647 24 200 24 780 24 894 25 695
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 629 5 570 4 895 4 867 2 533 2 391 1 787 1 810 1 524 1 730
Obeskattade reserver 0 0 0 0 234 234 495 615 499 443
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 719 17 597 18 659 19 082 16 806 17 521 17 922 18 733 19 178 19 399
Kortfristiga skulder 7 103 6 419 6 199 4 853 3 905 3 500 3 996 3 623 3 692 4 124
Skulder och eget kapital 58 450 29 585 29 752 28 802 23 478 23 647 24 200 24 780 24 894 25 695
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 344 343 343 218 470 526 470
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 703 1 602 1 148 1 075 1 096 1 131 750 967 925
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 691 663 686 561 596 581 534 558 512
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 200 48 300
Omsättning 15 190 13 804 12 931 13 046 12 135 11 157 11 793 11 741 11 013 11 296
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 011 2 662 2 520 2 551 2 401 2 231 2 170 2 263 2 198 2 740
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 439 497 456 433 396 422 431 366 381 457
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 576 2 019 2 069 1 660 1 837 1 189 1 388 1 844 1 942 2 133
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,13% 5,64% -1,22% 6,25% 7,60% 2,85% -4,14% 2,98% 0,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,19% 5,20% 4,60% 2,76% 5,23% 5,21% 3,39% 5,27% 5,62% 6,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,40% 11,56% 10,87% 6,23% 10,22% 11,05% 7,56% 11,53% 12,73% 14,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -20,79% -21,17% -17,72% -23,11% -18,13% -16,21% -22,87% -21,30% -19,88% -19,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,82% 18,83% 16,45% 16,90% 11,52% 10,84% 8,89% 9,13% 7,57% 7,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 55,23% 55,32% 63,17% 38,22% 44,25% 48,34% 37,91% 33,48% 40,82% 47,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...