Visa allt om JHB Konsult AB
Visa allt om JHB Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 11 246 24 394 21 060 14 886 11 946 11 451 16 463
Övrig omsättning 18 - 35 1 148 65 842 531 233 393 4 863
Rörelseresultat (EBIT) -143 -221 -74 -863 380 1 671 772 268 535 4 693
Resultat efter finansnetto -619 -1 366 64 -1 218 368 1 625 1 038 308 249 4 675
Årets resultat -483 -1 175 263 -90 287 906 709 188 104 2 449
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 108 141 712 712 949 957 966 983 961 114
Omsättningstillgångar 3 170 3 787 4 565 6 687 9 047 9 529 7 396 6 973 9 150 10 693
Tillgångar 3 278 3 929 5 277 7 399 9 996 10 486 8 361 7 956 10 112 10 807
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 349 831 2 006 3 752 4 358 4 003 3 534 3 314 3 117 4 262
Obeskattade reserver 670 809 1 000 1 250 2 505 2 546 2 204 2 064 2 073 2 198
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 259 2 288 2 271 2 397 3 133 3 936 2 624 2 577 4 922 4 346
Skulder och eget kapital 3 278 3 929 5 277 7 399 9 996 10 486 8 361 7 956 10 112 10 807
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 385 428 400 300 482 559 543
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 0 5 606 2 479 1 841 1 508 1 428 1 426 2 157
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 17 18 295 1 281 935 711 774 914 2 270
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 500 0 500 500 0 1 250
Omsättning 18 0 35 12 394 24 459 21 902 15 417 12 179 11 844 21 326
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 6 5 5 5 5 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 5 623 4 066 4 212 2 977 2 389 2 290 2 058
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 25 35 36 658 706 642 509 566 605 642
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -110 -188 -74 -856 388 1 679 788 285 564 4 899
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -53,90% 15,83% 41,48% 24,61% 4,32% -30,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - -11,11% 4,33% 16,18% 12,43% 4,08% 7,40% 43,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - -7,31% 1,78% 8,06% 6,98% 2,72% 6,53% 28,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 12,47% 33,23% 34,90% 39,00% 46,30% 49,51% 59,66%
Rörelsekapital/omsättning - - - 38,15% 24,24% 26,56% 32,06% 36,80% 36,92% 38,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,59% 37,21% 52,80% 63,16% 62,07% 56,07% 61,70% 60,33% 45,59% 54,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,58% 164,77% 200,26% 278,06% 246,50% 202,13% 252,44% 250,95% 167,05% 234,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...