Visa allt om Destroy Rebuilding Company Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 89 370 79 392 85 714 74 615 70 291 86 314 78 169 73 829 59 967 65 205
Övrig omsättning 1 072 547 759 472 192 495 1 396 528 462 302
Rörelseresultat (EBIT) 6 977 7 340 9 493 3 932 5 122 7 444 3 302 6 756 3 075 1 630
Resultat efter finansnetto 6 975 7 337 9 493 4 110 5 156 7 395 3 292 6 812 3 069 1 585
Årets resultat 4 830 5 374 6 235 2 627 3 617 5 301 2 393 4 293 2 239 814
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 697 872 1 379 1 660 1 389 1 464 1 381 4 359 5 496 6 721
Omsättningstillgångar 24 989 27 124 26 685 21 705 24 741 28 677 22 602 24 609 18 210 17 334
Tillgångar 25 686 27 996 28 064 23 365 26 130 30 142 23 983 28 968 23 706 24 055
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 456 6 125 6 752 3 017 3 990 5 873 3 072 4 679 2 386 1 647
Obeskattade reserver 12 420 11 580 11 130 9 616 8 926 8 486 7 956 7 786 6 534 6 388
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 110 159 99 1 044 792
Kortfristiga skulder 7 811 10 291 10 183 10 732 13 214 15 673 12 795 16 404 13 743 15 228
Skulder och eget kapital 25 686 27 996 28 064 23 365 26 130 30 142 23 983 28 968 23 706 24 055
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 217 20 509 24 453 24 371 24 452 29 848 27 482 27 397 20 463 13 977
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 8 099 8 514 9 236 9 601 9 639 10 899 10 851 9 624 6 778 4 815
Utdelning till aktieägare 5 000 0 6 000 2 500 3 600 5 500 2 500 4 000 2 000 1 500
Omsättning 90 442 79 939 86 473 75 087 70 483 86 809 79 565 74 357 60 429 65 507
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 54 46 73 70 78 80 85 87 65 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 655 1 726 1 174 1 066 901 1 079 920 849 923 1 590
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 538 646 472 497 450 524 464 437 433 476
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 438 7 827 10 114 4 565 5 637 8 032 4 198 8 777 5 064 3 571
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,57% -7,38% 14,88% 6,15% -18,56% 10,42% 5,88% 23,12% -8,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,17% 26,22% 33,84% 17,61% 19,75% 24,77% 13,79% 23,60% 13,12% 6,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,81% 9,25% 11,08% 5,51% 7,34% 8,65% 4,23% 9,26% 5,19% 2,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,65% 65,65% 70,59% 77,42% 80,20% 76,93% 76,88% 83,49% 100,00% 52,87%
Rörelsekapital/omsättning 19,22% 21,20% 19,25% 14,71% 16,40% 15,07% 12,55% 11,11% 7,45% 3,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,96% 54,14% 54,99% 45,01% 41,91% 41,44% 38,68% 37,12% 31,56% 26,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 319,92% 263,57% 262,05% 202,25% 187,23% 182,97% 176,65% 150,02% 122,88% 103,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!