Visa allt om Johan Larsson Konsult AB
Visa allt om Johan Larsson Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 968 868 1 473 1 600 1 596 1 687 1 730 1 805 1 614 1 568
Övrig omsättning - 6 - - - 2 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 113 93 759 866 932 885 812 311 771 3
Resultat efter finansnetto 175 177 853 907 967 913 817 329 817 50
Årets resultat 85 217 559 531 518 509 460 192 686 144
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 383 2 075 3 573 3 127 0 6 8 54 77 110
Omsättningstillgångar 3 426 2 554 1 111 1 699 4 143 3 490 2 630 3 406 2 743 2 195
Tillgångar 4 809 4 629 4 684 4 826 4 143 3 495 2 638 3 460 2 820 2 306
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 369 3 443 3 416 3 172 2 791 2 470 1 961 2 193 2 001 1 315
Obeskattade reserver 1 097 1 034 1 142 1 013 787 536 317 126 62 203
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 44 11 13 100
Kortfristiga skulder 344 151 126 641 565 489 316 1 130 745 688
Skulder och eget kapital 4 809 4 629 4 684 4 826 4 143 3 495 2 638 3 460 2 820 2 306
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 378 311 490 419 963
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 146 -
Löner till övriga anställda - 437 376 431 362 102 118 146 58 134
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 161 144 160 118 177 182 470 167 346
Utdelning till aktieägare 200 160 190 156 150 198 0 0 0 0
Omsättning 968 874 1 473 1 600 1 596 1 689 1 730 1 805 1 614 1 568
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 484 434 737 800 798 844 865 903 807 784
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 328 311 267 296 251 333 326 647 326 722
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 177 136 759 866 938 887 858 334 804 50
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,52% -41,07% -7,94% 0,25% -5,39% -2,49% -4,16% 11,83% 2,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,64% 3,85% 18,23% 18,84% 23,36% 26,21% 31,08% 9,60% 29,15% 2,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,08% 20,51% 57,98% 56,81% 60,65% 54,30% 47,40% 18,39% 50,93% 3,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 318,39% 276,84% 66,87% 66,12% 224,19% 177,89% 133,76% 126,09% 123,79% 96,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,85% 91,80% 91,95% 82,10% 81,37% 81,98% 83,19% 66,07% 72,54% 63,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 995,93% 1 691,39% 881,75% 265,05% 733,27% 713,70% 832,28% 301,42% 368,19% 319,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...