Visa allt om Insplanet AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 33 22 092 19 335 13 997 10 506 7 961 11 106 5 707 3 607 1 433
Övrig omsättning - - 515 499 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 717 -25 404 -18 374 -11 623 -10 872 -16 161 -13 116 -18 835 -24 930 -23 037
Resultat efter finansnetto -14 603 -25 359 -18 470 -11 613 -10 787 -15 912 -12 525 -18 143 -25 076 -22 965
Årets resultat -7 600 7 449 7 421 7 855 11 086 -12 473 -9 257 -13 411 -18 525 -16 960
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 837 16 669 10 304 6 927 4 505 4 691 4 680 6 080 7 013 6 423
Omsättningstillgångar 32 077 42 241 47 269 46 194 56 681 27 099 46 785 41 380 32 690 40 334
Tillgångar 37 914 58 910 57 573 53 122 61 186 31 790 51 465 47 460 39 703 46 757
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 203 56 360 52 300 48 268 53 969 26 582 27 193 40 701 31 570 33 675
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 711 2 551 5 273 4 854 7 217 5 207 24 272 6 759 8 132 13 081
Skulder och eget kapital 37 914 58 910 57 573 53 122 61 186 31 790 51 465 47 460 39 703 46 757
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - 727 1 437 1 079 1 074 1 970 1 826 1 468 1 229 1 304
Varav tantiem till styrelse & VD - 200 200 0 - 255 75 150 344 424
Löner till övriga anställda - 2 485 2 462 2 192 3 065 3 054 4 116 4 347 8 532 7 069
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 140 1 115 1 306 1 196 1 276 1 623 1 305 3 041 2 219
Utdelning till aktieägare 0 13 556 3 389 3 389 13 556 0 5 810 23 239 5 810 14 524
Omsättning 33 22 092 19 850 14 496 10 506 7 961 11 106 5 707 3 607 1 433
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 13 14 13 13 15 15 9 22 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 17 1 699 1 381 1 077 808 531 740 634 164 84
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 816 386 381 363 394 382 482 762 503 543
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 717 -24 903 -17 726 -10 935 -10 077 -15 047 -11 170 -16 648 -22 076 -20 860
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,85% 14,26% 38,14% 33,23% 31,97% -28,32% 94,60% 58,22% 151,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,68% -43,05% -31,90% -21,84% -17,63% -50,03% -24,34% -38,11% -62,57% -49,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11 118,18% -114,79% -95,00% -82,87% -102,67% -199,76% -112,78% -316,89% -688,77% -1 599,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 88 987,88% 179,66% 217,20% 295,35% 470,82% 274,99% 202,71% 606,64% 680,84% 1 901,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,85% 95,67% 90,84% 90,86% 88,20% 83,62% 52,84% 85,76% 79,52% 72,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 183,22% 1 655,86% 896,43% 951,67% 785,38% 520,43% 192,75% 612,22% 401,99% 308,34%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...