Visa allt om Switch Nordic Green AB
Visa allt om Switch Nordic Green AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 499 978 1 237 787 1 056 999 1 202 044 1 786 148 2 353 178 2 219 905 2 629 304 1 513 623 1 297 722
Övrig omsättning - - - 263 60 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 585 9 746 17 360 14 302 -23 883 -116 311 -41 802 175 243 90 848 81 844
Resultat efter finansnetto -7 054 12 684 19 325 15 846 -26 382 -280 457 -112 972 143 031 66 128 44 238
Årets resultat -7 054 12 684 44 325 15 846 -26 382 -280 339 -112 972 105 871 35 026 22 084
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 842 27 074 26 482 1 443 885 113 458 432 047 128 192 119 771 76 550
Omsättningstillgångar 767 949 351 889 320 183 330 130 482 491 763 489 829 737 2 475 398 1 618 960 1 212 059
Tillgångar 799 791 378 963 346 665 331 573 483 376 876 947 1 261 783 2 603 590 1 738 731 1 288 609
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 525 042 172 413 158 396 117 003 98 033 34 687 -1 626 938 429 408 334 360 209 879
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 29 888 30 975 13 286
Avsättningar (tkr) 1 100 1 100 0 11 634 65 906 290 607 496 455 141 900 122 033 97 287
Långfristiga skulder 8 711 4 686 2 859 2 164 702 0 1 169 015 0 0 89 454
Kortfristiga skulder 264 938 200 762 185 410 200 772 318 735 551 653 1 223 251 2 002 394 1 251 363 878 703
Skulder och eget kapital 799 791 378 963 346 665 331 573 483 376 876 947 1 261 783 2 603 590 1 738 731 1 288 609
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 837 2 334 2 280 2 112 1 780 1 618 1 818 1 613 1 329 1 243
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 260 215 109 -
Löner till övriga anställda 30 743 20 980 20 744 19 027 25 032 20 345 33 999 20 587 14 482 9 543
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 12 211 9 472 9 309 5 116 10 060 9 039 48 209 7 912 6 225 4 783
Utdelning till aktieägare 360 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 499 978 1 237 787 1 056 999 1 202 307 1 786 208 2 353 178 2 219 905 2 629 304 1 513 623 1 297 722
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 65 53 48 50 63 67 76 60 42 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 23 077 23 354 22 021 24 041 28 352 35 122 29 209 43 822 36 039 43 257
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 730 643 700 624 603 478 661 658 628 555
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -9 923 10 249 17 686 14 643 -23 448 -115 149 -37 156 180 324 94 352 84 654
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,18% 17,10% -12,07% -32,70% -24,10% 6,00% -15,57% 73,71% 16,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,85% 3,42% 5,72% 5,03% -4,69% -11,94% -3,17% 6,75% 5,26% 6,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,45% 1,05% 1,88% 1,39% -1,27% -4,45% -1,80% 6,68% 6,04% 6,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 4,75% 5,40% 7,05% 5,70% 3,02% -1,15% 7,68% 13,08% 12,96% 12,18%
Rörelsekapital/omsättning 33,53% 12,21% 12,75% 10,76% 9,17% 9,00% -17,73% 17,99% 24,29% 25,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,65% 45,50% 45,69% 35,29% 20,28% 3,96% -128,94% 17,34% 20,54% 17,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 289,86% 175,28% 172,69% 164,43% 151,38% 138,40% 67,29% 122,75% 128,11% 136,95%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...