Visa allt om NTG Maskin AB
Visa allt om NTG Maskin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 27 938 29 102 31 009 37 637 59 729 30 293 3 706 3 878 6 862 3 794
Övrig omsättning 291 1 092 1 424 2 069 1 544 635 3 11 - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 102 449 1 070 1 179 615 629 265 -309 -105 -306
Resultat efter finansnetto -4 382 -17 156 290 -542 104 195 -373 -148 -335
Årets resultat 3 47 13 18 9 16 195 -373 -148 -345
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 384 6 965 7 936 9 010 7 851 6 429 552 660 209 402
Omsättningstillgångar 10 355 5 743 5 488 6 089 9 341 7 065 1 328 1 227 1 908 750
Tillgångar 15 739 12 709 13 424 15 099 17 191 13 494 1 879 1 886 2 118 1 153
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 676 672 626 612 594 586 370 176 173 171
Obeskattade reserver 650 650 650 532 260 811 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 922 3 166 4 169 5 960 5 282 2 945 572 1 471 754 446
Kortfristiga skulder 12 490 8 220 7 980 7 994 11 054 9 153 937 240 1 190 536
Skulder och eget kapital 15 739 12 709 13 424 15 099 17 191 13 494 1 879 1 886 2 118 1 153
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 180 220 240 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 998 10 725 11 696 14 305 22 653 10 857 357 460 480 385
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 3 392 3 459 3 746 4 456 7 292 3 507 188 238 299 163
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 28 229 30 194 32 433 39 706 61 273 30 928 3 709 3 889 6 862 3 794
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 31 34 40 65 45 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 075 939 912 941 919 673 1 235 1 293 2 287 1 265
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 522 466 464 475 473 325 242 306 340 231
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 085 1 537 2 145 2 144 1 385 957 373 -67 95 -78
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,00% -6,15% -17,61% -36,99% 97,17% 717,40% -4,44% -43,49% 80,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -26,01% 3,62% 7,97% 7,81% 3,64% 4,66% 14,16% -16,22% -4,96% -26,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,65% 1,58% 3,45% 3,13% 1,05% 2,08% 7,18% -7,89% -1,53% -8,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,48% 56,89% 57,62% 55,60% 55,24% 56,16% 50,40% 31,07% 25,55% 28,39%
Rörelsekapital/omsättning -7,64% -8,51% -8,04% -5,06% -2,87% -6,89% 10,55% 25,45% 10,46% 5,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,52% 9,28% 8,44% 6,65% 4,57% 8,77% 19,69% 9,33% 8,17% 14,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,43% 55,61% 58,67% 65,46% 74,87% 66,61% 64,78% 175,83% 31,43% 33,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...