Visa allt om Verifone Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10 2013-10 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 191 820 219 250 232 586 236 777 240 844 250 213 210 427 244 036 230 995 204 144
Övrig omsättning 1 245 1 527 516 1 131 1 089 1 751 784 912 894 484
Rörelseresultat (EBIT) 20 416 27 143 51 539 56 623 42 500 48 140 25 332 34 277 48 678 43 624
Resultat efter finansnetto 20 604 27 111 51 500 56 580 42 498 48 274 25 151 32 757 47 413 43 098
Årets resultat 16 350 21 468 38 447 41 013 29 529 32 821 18 041 21 180 31 270 30 742
Balansräkningar (tkr)
2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10 2013-10 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 82 268 118 580 130 561 118 892 105 404 98 650 116 058 123 587 138 127 118 474
Omsättningstillgångar 140 369 107 382 105 681 116 419 98 074 105 206 52 454 49 571 76 225 43 010
Tillgångar 222 637 225 961 236 242 235 312 203 478 203 856 168 512 173 158 214 352 161 483
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 114 742 123 392 126 924 113 477 97 464 92 935 80 114 82 074 80 894 69 624
Obeskattade reserver 78 750 79 450 80 020 78 160 74 560 70 260 64 590 62 850 59 420 54 920
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 146 23 120 29 299 43 675 31 454 40 661 23 808 28 235 74 038 36 939
Skulder och eget kapital 222 637 225 961 236 242 235 312 203 478 203 856 168 512 173 158 214 352 161 483
Löner & utdelning (tkr)
2019-10
2018-10
2017-10
2016-10
2015-10
2014-10
2013-10
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 3 186 2 581 2 274 1 962 1 909 1 868 1 382 1 586 2 088 2 046
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - 294 120 120 800 800
Löner till övriga anställda 27 496 28 695 27 357 26 775 25 043 23 838 21 208 19 833 17 189 13 993
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 10 905 13 734 13 205 12 934 11 780 11 764 8 742 8 873 7 849 6 706
Utdelning till aktieägare 90 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Omsättning 193 065 220 777 233 102 237 908 241 933 251 964 211 211 244 948 231 889 204 628
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 57 61 62 59 67 66 59 54 46 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 365 3 594 3 751 4 013 3 595 3 791 3 567 4 519 5 022 5 372
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 847 798 752 818 682 653 604 699 702 722
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 61 918 72 637 94 498 102 086 93 025 105 994 75 793 88 856 99 145 84 691
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,51% -5,73% -1,77% -1,69% -3,74% 18,91% -13,77% 5,65% 13,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,27% 12,03% 21,82% 24,06% 20,89% 23,69% 15,04% 19,80% 22,71% 27,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,76% 12,39% 22,16% 23,92% 17,65% 19,30% 12,05% 14,05% 21,07% 21,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,47% 68,07% 74,66% 74,36% 68,66% 67,29% 61,87% 100,00% 62,98% 62,10%
Rörelsekapital/omsättning 57,98% 38,43% 32,84% 30,72% 27,66% 25,80% 13,61% 8,74% 0,95% 2,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,13% 82,03% 80,15% 74,13% 76,48% 72,47% 77,44% 74,15% 58,17% 68,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 423,78% 390,91% 259,24% 157,51% 181,53% 143,80% 119,37% 9,94% 4,09% 10,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...