Visa allt om PB Peter Berben Ventilation AB
Visa allt om PB Peter Berben Ventilation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 163 279 138 1 185 1 132 2 196 1 789 1 818 1 709 1 776
Övrig omsättning 99 - - - 25 - - 47 - -
Rörelseresultat (EBIT) 158 -146 -98 123 -76 294 263 162 192 191
Resultat efter finansnetto 158 -145 -94 134 -60 303 258 192 217 198
Årets resultat 229 -63 -6 99 -7 178 151 107 133 102
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 81 140 200 285 125 179 255 43 75
Omsättningstillgångar 398 226 353 611 622 1 097 920 855 992 833
Tillgångar 398 308 492 810 907 1 222 1 098 1 110 1 036 908
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 287 57 221 377 422 556 511 481 494 449
Obeskattade reserver 49 167 249 337 340 392 336 288 250 225
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 63 83 23 97 146 273 251 342 292 233
Skulder och eget kapital 398 308 492 810 907 1 222 1 098 1 110 1 036 908
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 269 381 360 427 346 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 11 254 69 82 41 56 46 50
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 1 7 11 100 184 240 219 238 208 195
Utdelning till aktieägare 166 0 100 150 143 128 134 120 120 89
Omsättning 262 279 138 1 185 1 157 2 196 1 789 1 865 1 709 1 776
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 82 140 69 593 566 1 098 895 909 855 888
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 2 13 186 263 353 312 371 304 305
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 158 -88 -38 209 46 348 340 226 223 226
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -41,58% 102,17% -88,35% 4,68% -48,45% 22,75% -1,60% 6,38% -3,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,70% -47,08% -19,11% 16,54% -6,62% 24,80% 23,95% 17,30% 21,04% 21,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 96,93% -51,97% -68,12% 11,31% -5,30% 13,80% 14,70% 10,56% 12,76% 11,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,80% 9,32% 37,68% 61,77% 63,07% 55,42% 62,16% 59,02% 56,93% 53,89%
Rörelsekapital/omsättning 205,52% 51,25% 239,13% 43,38% 42,05% 37,52% 37,40% 28,22% 40,96% 33,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,71% 60,80% 84,39% 77,21% 74,15% 69,14% 69,09% 62,01% 65,06% 67,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 631,75% 272,29% 1 534,78% 629,90% 426,03% 401,83% 366,53% 250,00% 339,73% 357,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...