Visa allt om Volvo Trademark Holding Aktiebolag
Visa allt om Volvo Trademark Holding Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 27 280 25 708 29 876 19 671 17 462 19 928 19 440 14 491 15 413 17 535
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 502 643 682 342 254 265 236 246 259 131
Resultat efter finansnetto 535 504 586 373 342 391 381 284 302 344
Årets resultat 408 386 457 289 265 287 281 209 222 247
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Omsättningstillgångar 24 886 24 238 22 020 18 995 18 385 18 751 17 724 15 568 15 127 15 095
Tillgångar 25 386 24 738 22 520 19 495 18 885 19 251 18 224 16 068 15 627 15 595
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 915 13 507 13 121 12 664 12 375 12 110 11 823 11 542 11 333 11 111
Obeskattade reserver 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 971 10 731 8 899 6 331 6 010 6 641 5 901 4 026 3 794 3 984
Skulder och eget kapital 25 386 24 738 22 520 19 495 18 885 19 251 18 224 16 068 15 627 15 595
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 722 721 723 686 676 710 617 561 531 494
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - 0 - 25
Löner till övriga anställda 1 653 1 613 1 547 1 471 1 097 770 821 663 643 580
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 332 1 327 1 110 1 136 943 770 619 597 588 499
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 27 280 25 708 29 876 19 671 17 462 19 928 19 440 14 491 15 413 17 535
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 820 6 427 7 469 4 918 4 366 6 643 6 480 4 830 5 138 5 845
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 927 915 845 823 679 750 686 607 587 524
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 502 643 682 342 254 265 236 246 259 131
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,11% -13,95% 51,88% 12,65% -12,37% 2,51% 34,15% -5,98% -12,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,13% 2,60% 3,03% 1,91% 1,81% 2,03% 2,09% 1,77% 1,93% 2,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,91% 2,50% 2,28% 1,90% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,73% 17,22% 13,68% 18,72% 17,24% 13,35% 12,19% 15,12% 13,65% 10,55%
Rörelsekapital/omsättning 51,01% 52,54% 43,92% 64,38% 70,87% 60,77% 60,82% 79,65% 73,53% 63,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,35% 56,18% 60,00% 66,96% 67,59% 64,82% 66,90% 74,13% 74,88% 73,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 226,83% 225,87% 247,44% 300,03% 305,91% 282,35% 300,36% 386,69% 398,71% 378,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...