Visa allt om Christer Sahlberg Chiropraktik AB
Visa allt om Christer Sahlberg Chiropraktik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 2 964 2 310 2 128 1 979 2 068 1 906 1 960 1 715 1 991 1 838
Övrig omsättning 60 58 58 52 57 68 86 67 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 558 1 067 909 1 080 1 032 805 948 867 1 329 765
Resultat efter finansnetto 1 572 1 095 923 1 120 1 098 822 945 895 1 425 759
Årets resultat 1 224 1 026 720 645 584 453 691 489 1 451 533
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 824 1 136 20 35 54 46 690 194 46 652
Omsättningstillgångar 4 655 3 990 4 452 3 652 3 056 2 095 879 1 296 2 876 1 165
Tillgångar 6 480 5 126 4 472 3 687 3 110 2 141 1 569 1 490 2 922 1 817
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 862 3 858 3 034 2 469 1 924 1 480 1 157 656 2 287 937
Obeskattade reserver 777 777 1 002 1 002 717 430 225 225 0 598
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 841 490 437 216 469 231 187 608 635 283
Skulder och eget kapital 6 480 5 126 4 472 3 687 3 110 2 141 1 569 1 490 2 922 1 817
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 350 - 350 383 105 362
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 658 502 468 280 0 331 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 393 340 341 261 290 205 120 126 45 165
Utdelning till aktieägare 324 221 201 155 100 140 130 200 120 100
Omsättning 3 024 2 368 2 186 2 031 2 125 1 974 2 046 1 782 1 991 1 838
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 482 1 155 2 128 1 979 2 068 1 906 1 960 1 715 1 991 1 838
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 552 448 847 568 675 551 498 535 172 548
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 569 1 082 924 1 099 1 051 830 1 133 893 1 350 932
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,31% 8,55% 7,53% -4,30% 8,50% -2,76% 14,29% -13,86% 8,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,26% 21,34% 20,82% 30,40% 35,31% 38,39% 60,55% 60,00% 48,77% 43,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 53,04% 47,36% 43,75% 56,64% 53,09% 43,13% 48,47% 52,13% 71,57% 43,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,25% 98,23% 97,98% 98,89% 96,81% 97,85% 97,30% 95,92% 98,19% 96,30%
Rörelsekapital/omsättning 128,68% 151,52% 188,67% 173,62% 125,10% 97,80% 35,31% 40,12% 112,56% 47,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,38% 87,09% 85,32% 88,16% 78,86% 83,93% 84,31% 55,16% 78,27% 75,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 553,51% 814,29% 1 018,76% 1 690,74% 651,60% 906,93% 470,05% 213,16% 452,91% 411,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...