Visa allt om Ombud Transporter i Malmö AB
Visa allt om Ombud Transporter i Malmö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 27 221 26 129 24 558 20 765 20 584 23 948 26 554 26 697 39 747 37 674
Övrig omsättning 16 440 475 69 - 156 236 103 227 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 816 2 247 1 602 1 036 604 946 115 -2 274 -442 891
Resultat efter finansnetto 1 789 2 243 1 553 1 030 562 894 43 -2 295 -400 894
Årets resultat 1 390 1 302 903 897 562 894 43 -2 295 -6 473
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 165 311 383 132 106 127 183 249 321 301
Omsättningstillgångar 4 899 5 766 4 402 3 072 2 475 2 310 2 098 2 833 4 149 7 447
Tillgångar 7 064 6 076 4 786 3 204 2 581 2 437 2 280 3 083 4 471 7 749
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 506 2 092 1 990 1 087 190 -371 -1 265 -1 308 987 992
Obeskattade reserver 376 1 037 470 80 0 0 0 0 0 405
Avsättningar (tkr) 1 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 467 75 131 100 797 875 638 882 310 91
Kortfristiga skulder 2 678 2 873 2 195 1 938 1 594 1 934 2 908 3 509 3 174 6 260
Skulder och eget kapital 7 064 6 076 4 786 3 204 2 581 2 437 2 280 3 083 4 471 7 749
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 760 740 690 823 680
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 3 015 3 038 2 340 2 324 2 466 3 203 4 112 4 357 3 598
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader - 1 091 962 699 600 999 1 272 1 699 1 883 1 564
Utdelning till aktieägare 1 400 1 600 1 200 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 27 237 26 569 25 033 20 834 20 584 24 104 26 790 26 800 39 974 37 674
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 9 9 8 8 11 13 15 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 722 2 903 2 729 2 596 2 573 2 177 2 043 1 780 2 650 2 512
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 457 459 448 371 370 387 404 434 475 395
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 103 2 320 1 675 1 044 625 1 012 182 -2 202 -366 948
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,18% 6,40% 18,27% 0,88% -14,05% -9,81% -0,54% -32,83% 5,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,74% 37,00% 33,51% 32,37% 23,44% 38,82% 5,04% -71,59% -8,41% 11,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,68% 8,60% 6,53% 4,99% 2,94% 3,95% 0,43% -8,27% -0,95% 2,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 27,84% 25,49% 29,89% 28,98% 25,45% 24,56% 25,66%
Rörelsekapital/omsättning 8,16% 11,07% 8,99% 5,46% 4,28% 1,57% -3,05% -2,53% 2,45% 3,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,47% 47,74% 49,24% 35,87% 7,36% -15,22% -55,48% -42,43% 22,08% 16,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 182,94% 200,70% 200,55% 158,51% 155,27% 119,44% 72,15% 80,74% 130,72% 118,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...