Visa allt om Hallandsrevisorn AB
Visa allt om Hallandsrevisorn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 6 391 5 150 5 224 4 898 4 463 3 830 3 853 3 550 3 360
Övrig omsättning - - - - - - - - 2 4
Rörelseresultat (EBIT) 284 3 284 1 939 1 339 1 645 1 517 1 103 1 131 934 996
Resultat efter finansnetto 289 3 284 1 944 1 352 1 659 1 523 104 1 138 985 1 003
Årets resultat 245 2 723 437 11 1 028 10 95 63 113 719
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 28 46 64 88 125 90 74 66
Omsättningstillgångar 435 4 363 2 096 2 101 2 566 1 620 1 120 1 123 1 164 869
Tillgångar 435 4 363 2 124 2 147 2 631 1 708 1 245 1 213 1 239 935
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 365 3 043 611 174 1 163 511 658 563 500 387
Obeskattade reserver 0 25 425 250 250 0 0 40 0 7
Avsättningar (tkr) 0 0 144 162 175 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 70 1 294 944 1 561 1 042 1 198 586 610 739 541
Skulder och eget kapital 435 4 363 2 124 2 147 2 631 1 708 1 245 1 213 1 239 935
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 315 569 402 386 379 369 354 333
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 2 241 1 298 1 428 1 201 1 108 962 1 033 931 898
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 1 065 741 821 698 652 563 534 525 505
Utdelning till aktieägare 245 2 924 435 0 1 000 375 0 0 0 600
Omsättning 2 6 391 5 150 5 224 4 898 4 463 3 830 3 853 3 552 3 364
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 4 5 5 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 598 1 030 1 045 1 225 1 116 958 963 888 840
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 876 488 578 605 557 501 525 475 453
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 284 3 307 1 957 1 357 1 669 1 555 1 157 1 170 973 1 016
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,97% 24,10% -1,42% 6,66% 9,75% 16,53% -0,60% 8,54% 5,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 66,44% 75,32% 91,62% 63,06% 63,09% 89,17% 8,35% 93,98% 79,66% 107,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14 450,00% 51,42% 37,79% 25,92% 33,89% 34,13% 2,72% 29,59% 27,80% 29,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18 250,00% 48,02% 22,37% 10,34% 31,11% 9,46% 13,94% 13,31% 11,97% 9,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,91% 70,19% 44,37% 16,69% 51,21% 29,92% 52,85% 48,79% 40,36% 41,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 621,43% 337,17% 222,03% 134,59% 246,26% 135,23% 191,13% 184,10% 157,51% 160,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...