Visa allt om Online Partner AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04
Nettoomsättning 70 648 61 309 46 054 37 545 20 165 16 778 8 294 8 739 4 235 43
Övrig omsättning 4 504 1 752 2 595 1 664 979 234 151 518 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 065 1 823 604 588 275 366 170 59 57 -283
Resultat efter finansnetto 1 615 1 528 492 457 167 203 122 17 57 -276
Årets resultat 1 255 1 182 361 335 126 151 94 4 43 0
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 880 100 676 391 1 222 813 1 252 1 241 528 0
Omsättningstillgångar 16 140 17 800 8 923 5 661 3 273 2 232 1 667 1 101 716 140
Tillgångar 21 020 17 900 9 599 6 052 4 495 3 044 2 918 2 342 1 244 140
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 772 2 517 1 335 973 638 513 362 267 163 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 98 100 65 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 125 1 368 116 836 384 759 470 0 0
Kortfristiga skulder 17 150 13 158 6 832 4 962 3 021 2 149 1 798 1 604 1 081 20
Skulder och eget kapital 21 020 17 900 9 599 6 052 4 495 3 044 2 918 2 342 1 244 140
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
Löner till styrelse & VD - - 40 - - 0 0 - 59 96
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 388 7 243 5 831 3 837 3 066 2 499 1 685 1 510 211 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 4 542 2 464 2 229 1 239 1 251 778 458 440 31 10
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 75 152 63 061 48 649 39 209 21 144 17 012 8 445 9 257 4 235 43
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 18 16 9 9 8 6 7 5 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 826 3 406 2 878 4 172 2 241 2 097 1 382 1 248 847 43
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 597 562 549 619 546 422 371 281 61 137
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 161 2 434 844 1 464 825 951 569 276 189 -283
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,23% 33,12% 22,66% 86,19% 20,19% 102,29% -5,09% 106,35% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,82% 10,20% 6,29% 9,72% 6,12% 12,02% 5,83% 2,52% 4,58% -185,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,92% 2,98% 1,31% 1,57% 1,36% 2,18% 2,05% 0,68% 1,35% -602,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,54% 25,60% 22,48% 21,70% 29,03% 36,12% 36,87% 25,33% 12,21% -95,35%
Rörelsekapital/omsättning -1,43% 7,57% 4,54% 1,86% 1,25% 0,49% -1,58% -5,76% -8,62% 279,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,94% 14,06% 13,91% 16,08% 14,19% 16,85% 12,41% 11,40% 13,10% 85,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,11% 135,28% 130,61% 114,09% 108,34% 103,86% 92,71% 68,64% 66,23% 700,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!