Visa allt om Stephan Olsen Åkeri AB
Visa allt om Stephan Olsen Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 268 2 152 3 963 3 129 2 868 2 582 3 699 7 800 7 307 3 297
Övrig omsättning - - 177 - 13 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -214 -259 363 381 292 -476 -90 573 152 223
Resultat efter finansnetto -259 -304 297 308 211 -344 -211 525 -34 136
Årets resultat -59 -14 4 43 211 -44 26 58 3 25
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 260 915 1 578 2 054 1 832 2 081 3 172 1 891 4 283 2 638
Omsättningstillgångar 122 519 586 325 271 831 410 1 087 637 521
Tillgångar 1 381 1 434 2 165 2 379 2 103 2 912 3 582 2 978 4 920 3 159
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 250 309 423 419 376 166 210 183 125 142
Obeskattade reserver 0 200 490 200 0 0 300 550 110 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 438 324 488 932 1 033 1 621 1 926 732 2 597 1 754
Kortfristiga skulder 694 601 764 827 694 1 125 1 146 1 512 2 088 1 113
Skulder och eget kapital 1 381 1 434 2 165 2 379 2 103 2 912 3 582 2 978 4 920 3 159
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 287 304 317 354 398 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 560 584 888 691 327 503 584 1 677 1 914 475
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 208 223 301 253 205 264 432 843 867 272
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 0 0 0 0 20
Omsättning 2 268 2 152 4 140 3 129 2 881 2 582 3 699 7 800 7 307 3 297
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 2 2 3 3 5 6 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 134 1 076 1 321 1 565 1 434 861 1 233 1 560 1 218 1 099
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 450 437 412 493 402 348 447 600 557 365
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -28 -107 586 590 498 -264 226 919 737 546
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,39% -45,70% 26,65% 9,10% 11,08% -30,20% -52,58% 6,75% 121,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,50% -18,06% 16,81% 16,06% 14,31% -7,86% -2,46% 24,55% 3,11% 7,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,44% -12,04% 9,18% 12,21% 10,50% -8,87% -2,38% 9,37% 2,09% 6,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -25,22% -3,81% -4,49% -16,04% -14,75% -11,39% -19,90% -5,45% -19,86% -17,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,10% 32,43% 36,22% 23,81% 17,88% 5,70% 11,89% 19,44% 4,15% 7,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 17,58% 86,36% 76,70% 39,30% 39,05% 73,87% 35,78% 71,89% 30,51% 46,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...