Visa allt om Netsoft Lund Development Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 40 791 32 552 30 906 32 647 34 461 15 737 24 517 9 990 12 476 21 207
Övrig omsättning 271 283 308 286 363 356 370 364 359 354
Rörelseresultat (EBIT) 29 363 21 944 19 423 22 741 24 384 6 607 15 750 2 770 5 196 13 473
Resultat efter finansnetto 29 539 22 101 19 557 22 877 24 509 6 770 15 818 2 857 5 383 13 691
Årets resultat 23 453 17 366 15 367 17 843 19 113 5 278 12 338 2 229 6 841 7 583
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 881 7 143 7 371 7 528 6 946 6 212 6 409 6 083 6 232 6 355
Omsättningstillgångar 129 032 104 843 89 206 76 468 63 018 45 071 43 488 30 800 30 700 29 526
Tillgångar 135 913 111 986 96 577 83 996 69 964 51 283 49 897 36 883 36 932 35 881
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 128 854 108 401 93 636 80 669 65 426 48 613 45 835 35 497 35 368 29 977
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 059 3 585 2 941 3 327 4 538 2 670 4 062 1 386 1 565 2 504
Skulder och eget kapital 135 913 111 986 96 577 83 996 69 964 51 283 49 897 36 883 36 932 35 881
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 971 4 049 4 184 4 628
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 3 158 2 689 2 400 2 218
Utdelning till aktieägare 3 000 0 2 600 2 400 2 600 2 300 2 500 2 000 2 100 1 450
Omsättning 41 062 32 835 31 214 32 933 34 824 16 093 24 887 10 354 12 835 21 561
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 099 4 069 3 863 4 081 4 308 1 967 3 065 1 427 1 782 3 030
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 318 1 181 1 182 1 072 1 073 1 020 1 023 967 950 982
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 665 22 261 19 748 23 033 24 629 6 848 15 955 2 919 5 376 13 647
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,31% 5,33% -5,33% -5,26% 118,98% -35,81% 145,42% -19,93% -41,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,73% 19,74% 20,25% 27,24% 35,03% 13,20% 31,70% 7,74% 14,58% 38,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 72,42% 67,89% 63,28% 70,07% 71,12% 43,03% 64,52% 28,59% 43,15% 64,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,64% 99,65% 99,91% 99,90% 99,79% 99,24% 99,88% 99,64% 99,33% 99,50%
Rörelsekapital/omsättning 299,02% 311,07% 279,12% 224,04% 169,70% 269,44% 160,81% 294,43% 233,53% 127,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,81% 96,80% 96,95% 96,04% 93,51% 94,79% 91,86% 96,24% 95,77% 90,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 827,91% 2 924,49% 3 033,19% 2 298,41% 1 388,67% 1 688,05% 1 070,61% 2 222,22% 1 961,66% 1 179,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!